Actieplan Roosendaal Futureproof, Duurzaamheidsagenda 2017

Verheugd hebben we kennis genomen van het actieplan Roosendaal Futureproof – Duurzaamheidsagenda 2017. In het Collegeprogramma is duurzaamheid een speerpunt en wij zijn derhalve blij met het nu gepresenteerde plan.

Op een groot aantal verschillende beleidsterreinen worden concrete duurzaamheidsacties genoemd welke op een participatieve wijze tot stand zijn gekomen. Met uitvoering van deze acties zal Roosendaal zeker Futureproof worden!

Na bestudering van het voorstel heeft de fractie van de Roosendaalse Lijst nog wel een aantal vragen welke u onderstaand aantreft. Alvast dank voor de beantwoording!

1. De diverse acties zijn verdeeld over een aantal beleidsterreinen en hierbij zijn diverse portefeuillehouders betrokken. Ondanks het feit dat er een duurzaamheidswethouder is aangesteld zal er een goede onderlinge afstemming moeten plaatsvinden. Hoe, wanneer en hoe vaak vindt afstemming plaats en wie is uiteindelijk in “the lead” ? Hoe wordt de voortgang van al deze acties geborgd/gemonitord?

2. Er wordt in dit voorstel om eenmalig 500.000,- en jaarlijks 50.000 euro gevraagd (voorstellen komen bij de kadernota). Kunt u al aangeven waar het eenmalige bedrag van 500.000,- voor bedoeld is en hoe vindt de jaarlijkse verdeling van die 50.000 euro plaats over de diverse acties/beleidsterreinen?

3. Per Beleidsterrein worden de betrokken partijen benoemd. Zijn deze partijen allemaal betrokken bij de totstandkoming van deze agenda/de actiepunten; zo ja, kunnen deze partners instemmen met de voorgestelde acties? zo nee, wanneer en hoe vindt alsnog afstemming plaats?

4. Bij sommige acties worden grofmazige planningen (jaartallen) genoemd, maar lang niet bij alle. Is het mogelijk om per beleidsterrein een wat meer concreet tijdspad te benoemen en zo ja, mogen we die doen toekomen, zo nee, waarom niet?

5. Hoe gaat u om met getoonde of nog te tonen maatschappelijke initiatieven in het kader van duurzaamheid welke nog niet in dit plan zijn benoemd?

6. In onze gemeente lopen al diverse duurzaamheidsmaatregelen (bijv. verduurzaming sportcomplexen, duurzaamheidsleningen). Worden alle lopende acties ook nog ondergebracht in dit plan zodat overzichtelijk wordt wat onze gemeente in dit kader allemaal onderneemt? Zo nee, waarom niet?

7. Sommige duurzaamheidsmaatregelen worden wettelijk opgelegd anderen zijn extra vanuit de gemeente Roosendaal zelf. Kunt u aangeven welke acties vallen onder de verplichte acties en welke ondersteuning de gemeente daarbij krijgt van “bovenaf”?

Voor beantwoording, zie link : LINK