Roosendaal Regenbooggemeente

Gemeente Roosendaal is gebaat bij een sterke gemeenschap. Onderlinge solidariteit en verdraagzaamheid zijn daarvoor de basisvoorwaarden. In een gemeenschap waarin iedereen zich geaccepteerd voelt, krijg je meer voor elkaar. We leven overigens in een rechtsstaat, wat maakt dat iedereen gelijkwaardig is, zo schrijft de Grondwet ons voor. In de praktijk wordt dit echter niet altijd zo gevoeld. Gesprekken met de LHBTI-gemeenschap maken dat pijnlijk duidelijk. Bovendien laat ook de ‘monitor discriminatie Zeeland-West Brabant 201-7’1 zien dat seksuele gerichtheid (samen met herkomst en huidskleur) de meest geregistreerde discriminatiegrond is. De cijfers zijn misschien niet schrikbarend hoog, maar vergeet niet dat er een grote groep is die niet weet waar zij zich kunnen melden, hetzij niet durven te melden. Bij het COC West-Brabant zíjn er eveneens meldingen gedaan van pestgedrag vanwege seksuele geaardheid. Sociale acceptatie van de LHBTI-gemeenschap behoeft in onze gemeente altijd aandacht en verbetering.

In de jaren 2015 – 2OL7 liep vanuit het ministerie van OCW het project ‘Regenboogsteden’. Een programma waarin een aantal steden zich inspanden om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van de LHBTI-inwoners te bevorderen. Uit evaluatieonderzoek blijkt dat de LHBTI acceptatie bij de Regenboogsteden evident hoger is dan bij andere steden. Desalniettemin is de LHBTI emancipatie nog lang niet af. Reden voor de minister van OCW, Van Engelshoven, tot voortzetting van het project. Daarvoor is ruim 6 miljoen euro vrijgemaakt. Gemeenten dienen echter vóór 2 september een intentieverklaring af te geven teneinde aanspraak te maken op het etiket ‘Regenboogstad’ en de aanverwante subsidies.

De minister roept Roosendaal zelfs explíciet op tot participatie:
“‘Op dit moment doen er 49 grote en kleine steden mee, maar als ik kijk naar de lijst van de grootste 50 gemeenten van Nederland mis ik nog een aantal steden. lk roep daarom ook de nieuwe colleges van de steden Almelo, Almere, Alphen aan den Rijn, Amstelveen, Apeldoorn, Bergen op Zoom, Ede, Emmen, Gouda, Haarlemmermeer, Nissewaard, Roosendaal, Velsen en Vlaardingen op om zich na de verkiezingen ook aan te melden en zich in te zetten voor de sociale acceptatie van LHBTI’s,’ aldus de minister.” (zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/lhbti-emancipatie /nieuwsl2018/03/05/wegenssucces-verlengd-steun-aan-regenboogsteden)

Voorwaarde voor het ontvangen van regenbooggelden is het maken van regenboogbeleid. In de afgelopen periode heeft dit in den lande geleid tot een betere samenwerking tussen LHBTI organisaties, Meldpunt Discriminatie, Radar, onderwijsinstellingen, de GGD en zorg- en welzijnsinstellingen. De gelden maken het organiseren van activiteiten (ontmoeting) en voorlichtingen (bewustwording en acceptatie), maar ook het verbeteren van de veiligheid en het monitoren van de concrete beleidsacties mogelijk. Los van de financiële mogelijkheden geeft Roosendaal een positief signaal af door zich op en open te stellen als Regenbooggemeente.

Onzes inziens verdient eenieder een Roosendaal de vrijheid om zichzelf te kunnen zijn. Daarom hebben wij de volgende vragen aan het College van B&W:
1. Wat voor plek heeft de LHBTI-gemeenschap momenteel in het beleid van de gemeente Roosendaal?
2. Hoe beoordeelt het College de acceptatie en inclusie van deze gemeenschap binnen gemeente Roosendaal?
3. Is het College ook van mening dat verdere emancipatie een voorwaarde is voor een vrije samenleving?
4. Is het College bereid vóór 2 september de intentieverklaring af te geven om Roosendaal als Regenbooggemeente aan te melden?
5. Zo niet, wat is het College dan voornemens om het welzijn van deze doelgroep te bevorderen?

Namens de fracties,
Míchael Yap, PvdA
Adriënne Maas, SP
Alex Raggers, D66
Naima el Azzouzi, Groenlinks
Eric de Regt, Roosendaalse Lijst
Arwen van Gestel, VLP

In samenwerking met:
COC West-Brabant
Rick Davis, voorzitter

Voor beantwoording, zie link : LINK