Voetgangerssituatie bij AD Academie

De Avans Hogeschool is vanaf september 2018 gestart met diverse opleidingen in het voormalige pand van de Belastingdienst aan het Mill Hillplein 1. Avans, met nu circa 200 studenten, wil in een paar jaar doorgroeien naar een academie met 1.200 tot 1.500 studenten.

Dit impliceert extra te verwachten drukte van en naar het schoolgebouw met name voor overstekende voetgangers van en naar het centrum van de stad. Ondanks dat aan beide hoekpunten van de Laan van Limburg oversteekplaatsen zijn, gebruiken de meeste voetgangers namelijk juist die uitgang van de Hogeschool richting Roselaar en terug, met alle risico’s (en dus gevaarlijke situaties) van dien.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hierover enkele vragen:

1. Heeft u deze toekomstige situatie onderkend, die niet alleen voor studenten maar ook voor omwonenden een groot risico qua verkeersonveiligheid zou kunnen gaan vormen? Zo ja, wat denkt u hieraan te gaan doen? Zo nee, kunt u dit nader toelichten?

2. In het recente verleden is onderzoek aangekondigd om te bepalen of de oversteek van de school naar De Roselaar wel veilig genoeg zou zijn. Kunt u aangeven wat de voortgang is van dit onderzoek?

Voor beantwoording, zie link : LINK