Campus A58

Nieuwe bedrijven, herontwikkeling van een leeg terrein en werk voor duizenden mensen; de komst van een Mega Distributieterrein op het voormalige Philipsterrein geeft een geweldige impuls aan de Roosendaalse economie. Tegelijkertijd is er het belang van leefbaarheid voor de inwoners die dicht tegen dit te ontwikkelen terrein (100.000 m2) aan wonen. In dat kader hebben wij recent bewoners gesproken die zich zorgen maken over de ontwikkeling van Campus A58 (de naam van het nieuwe distributieterrein). Deze bewoners hebben zich georganiseerd in een actiecomité om aandacht te vragen voor hun zorgen en bezwaren. De Roosendaalse Lijst vindt het van belang dat er een mooi evenwicht ontstaat tussen economische kansen en leefbaarheid in dit gebied. We hebben van het actiecomité vernomen dat er 168 bezwaarschriften zijn ingediend. Deze bezwaarschriften hebben met name betrekking op:

1. De ontsluiting (aan-en afvoerroute Bredaseweg) die (24/7) met zeer zware vervoersmiddelen belast gaat worden;
2. De geluidsoverlast (lees: overschrijding maximale geluidsdruk);
3. De bouwhoogte (gaat boven normering bestemmingsplan 18m>12 m).

De Roosendaalse Lijst heeft over de geschetste kansen en zorgen de volgende vragen:

1. Welke concrete stappen zet u om het gewenste evenwicht tussen economische kansen en leefbaarheid in dit gebied te bereiken? Graag een toelichting
2. Wat is de stand van zaken aangaande de afwikkeling van de bezwaarschriften. Wanneer meent u dit traject te hebben afgerond?
3. Op welke wijze worden de bewoners op de hoogte gesteld en gehouden (communicatie) over ontwikkelingen en de afwikkeling van de bezwaarschriften?
4. Zijn er afspraken gemaakt met de werkgevers op dit terrein om Roosendaalse werkzoekenden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans te geven een deel van de vacatures in te vullen?
5. Gaat u, indien het tot een vergunningsverlening komt, afspraken maken rondom het proces van meer verduurzaming (bijvoorbeeld: verplichte zonnepanelen op daken)?

Onderstaande vragen hebben betrekking op de inhoudelijke zorgen van de bewoners:

6. Heeft u alternatieve verkeersmaatregelen op het oog niet zijnde de Bredaseweg?
7. Wat gaat u doen aan eventuele (te verwachten) overschrijdingen inzake bouwhoogte en geluid?
8. Wij vernamen dat niet 1200 maar 2000 medewerkers (conform vergunning fase 1) te werk worden gesteld. Hoe denkt u om te gaan met mogelijke huisvestingsproblematiek van deze medewerkers (zoals wellicht arbeidsmigranten)?
9. Wat gaat u doen aan mogelijke parkeerdrukte in de buurt?

Voor beantwoording, zie link : LINK