Glasvezel

Volgens een artikel in BN DeStem en diverse publicaties op Social Media lijkt er een soort van tweestrijd te zijn losgebarsten om de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Roosendaal te gaan verzorgen. Nadat eerder “Buiten Gewoon Snel” de vergunning voor aanleg gekregen leek te hebben, meldde zich ook “Glasvezel Buitenaf” als speler op deze markt.

Er lijkt nu een ongewenste situatie te ontstaan waarbij de kans bestaat dat beide aanbíeders te weinig inschrijvingen krijgen om e.e.a. rendabel te maken zodat er, in het meest ongunstige geval, helemaal geen glasvezel wordt aangelegd.

Daar is niemand bij gebaat; beide aanbieders niet maar vooral ook onze inwoners in het buitengebied niet. Wij hebben dan ook een aantal vragen aan de wethouder over de nu ontstane situatie.

1. Bent u bekend met de ontstane situatie en zo ja, wat vindt u daarvan?
2. Bij ons bestond de indruk dat de aanleg gegund was aan “Buiten Gewoon Snel”. Is de vergunning aan dit bedrijf inmiddels verleend? Zo nee, waarom nog niet?
3. Klopt het dat u voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied slechts aan één bedrijf vergunning verleent of kan (en gebeurt) dat ook aan meerdere bedrijven? Graag een toelichting hoe u daar in deze casus mee omgaat.

Wat betreft de inventarisatie van beíde partijen onder de doelgroep: bij niet op elkaar afgestemde inventarisaties naar de behoefte aan glasvezel is de kans groot dat bij de tweede aanvrager ervan wordt uit gegaan, dat de behoefte al eerder kenbaar is gemaakt en er daardoor niet meer gereageerd wordt. Hierdoor zal de inventarisatie een lagere behoefte kunnen opleveren dan de werkelijkheid.

4. Ziet de wethouder het gevaar van verwarring bij een dubbele inventarisatie en kan de gemeente daar een bepaalde faciliterende en/of bemiddelende rol in spelen met als doel een helder inventarisatieproces te krijgen? Graag een nadere toelichting.
5. Keuzevrijheid is belangrijk voor de inwoners in het buitengebied. Kunt u bij het vervolgtraject rekening houden met/sturen op de hoeveelheid providers en de te maken kosten voor inwoners?
Zo ja hoe? Zo nee, waarom niet?
6. Gaat u interveniëren tussen beide bedrijven en zo ja hoe? Zo nee, waarom niet?

Voor beantwoording, zie link : LINK