Participeren met de gemeente en in contact komen met elkaar

Steeds meer inwoners worden door de gemeente of uit eigen initiatief, betrokken bij het reilen en zeilen binnen onze gemeente. In sommige wijken en dorpen zijn er formele overlegorganen zoals bewonersplatforms en dorpsraden. Een wijk waar nog geen vast overleg is tussen gemeente en inwoners, is de Landerijen. De Roosendaalse Lijst heeft begrepen dat er een aantal enthousiaste en actieve inwoners vanuit deze wijk zijn die vanuit het initiatief ‘Buurkracht’ bij elkaar zijn gekomen. Er is vanuit deze betrokken inwoners ook interesse om andere onderwerpen vanuit de wijk te bespreken of op te pakken. Wellicht kan dit uitgroeien tot een vast overlegorgaan vanuit de wijk. Het zou in onze ogen mooi zijn als de gemeente hierin faciliteert en aanjaagt.

Naast deze ene specifieke wijk, waarin het draait om overleg tussen inwoners en gemeente, wil de Roosendaalse Lijst graag extra energie steken in het contact tussen inwoners onderling in de gehele gemeente. In een tijd van individualisering, stijgende eenzaamheid onder ouderen en jongeren en in sommige gevallen sociaal isolement zien wij kansen om meer mensen met elkaar te verbinden. Een voorbeeld van een initiatief waarin dergelijke verbindingen tot stand komen, is het digitale platform Nextdoor. Ondanks dat wij vermoeden dat slechts een beperkt aantal inwoners gebruik maakt van dit platform, zien we wel mooie voorbeelden ontstaan. Van een hulpvraag voor een klusje in huis, het signaleren van verdachte situaties in de straat en wijk tot een individuele oproep om samen oud en nieuw te vieren; in potentie kan een dergelijk platform inwoners echt dichterbij elkaar brengen. Wellicht kan de gemeente een boost geven aan het gebruik van Nextdoor maar er zijn misschien ook andere suggesties of (eigen) platformen die hier een bijdrage aan kunnen leveren.

We hebben over deze ontwikkelingen de volgende vragen:

1. Bent u bereid met de betreffende betrokken inwoners van de wijk Landerijen het gesprek aan te gaan om te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor een vaste vorm van participatie? Zo ja, kunt u aangeven binnen welke termijn dit kan plaatsvinden? Zo niet, waarom niet?
2. Wat vindt u van het platform Nextdoor in het kader van verbinding tussen inwoners en het bijdragen aan het tegengaan van o.a. eenzaamheid en het vergroten van het veiligheidsgevoel? Graag een toelichting.
3. Kunt u aangeven hoeveel inwoners van onze gemeente op dit moment gebruik maken van Nextdoor?
4. Bent u bereid om eventueel samen met Nextdoor de mogelijkheden te onderzoeken om meer inwoners te enthousiasmeren om gebruik te maken van dit platform of ziet u meer in andere vormen van met elkaar in contact komen? Graag een toelichting.
5. Op welke wijze ziet u een dergelijk platform (of andere vorm) passen binnen de activiteiten rondom burgerparticipatie?

Voor beantwoording, zie link : LINK