Herziene beleidsvisie Zonne-energie

Voor een goede voorbereiding van de herziene beleidsvisie Zonne-energie 2018 heeft de Roosendaalse lijst voorafgaande aan de commissiebehandeling de volgende technische vragen. In verband met de u genoemde tijdsdruk graag beantwoording voor de commissie.

Er heeft afstemming plaatsgevonden met Bergen op Zoom.
1. Is er in de regio afgestemd met andere (in-)direct aangrenzende gemeentes? Indien ja, hoe is dit verlopen? Indien nee, waarom niet?

Verklaringen van geen bedenkingen afgeven voor zonneparken zonder afstemming hierin met de netwerkbeheerder kan wellicht niet mogelijk zijn, of leiden tot problemen in het netwerk van energietransport.
2. Is er afstemming geweest met de netwerkbeheerder? Indien ja, hoe is dit verlopen? Indien nee, waarom niet en op welk moment in het proces gebeurt dit dan en wat is uw rol hierin?

Zonneparken kunnen lichtweerkaatsing veroorzaken maar dit heeft volgens u en een Duits rapport geen kritisch aspect met betrekking tot de locatiekeuze, onder andere door absorptie van het licht door de panelen.

3. Hoe is dit met de weerkaatsing van geluid? Bij bijvoorbeeld snelwegen/windmolens en huizen/woonwijken? Is hier absorptie of weerkaatsing van geluid mogelijk? Zijn hier normen voor of rapporten over? Is of kan dit een kritisch locatiekeuze aspect zijn per aanvraag?

In het verleden zijn er al eens zonnepanelen op zonneweides losgewaaid.
4. Zijn er bouwnormen/ classificaties voor de verankering/ montage van zonnepanelen in het landschap? Welke bouweisen hanteert u bij vergunning verlening?

Voor landschappelijke inpassing wordt een minimale strook geadviseerd van minimaal 5 meter breed rondom het zonnepark.

5. Bestaat deze 5 meter enkel uit netto beplanting dus zonder oderhoudspad of afscheiding? Indien nee, kunt u dan deze 5 meter beter definieren?

6. Wat is de minimale hoogte van de beplanting om het zicht vanuit de omgeving weg te nemen op het zonnepark en het geheel goed in te passen in de landschapskarakteristieken? Binnen hoeveel jaar moet deze hoogte bereikt zijn, met andere woorden: wat is de minimale plantmaat (dit in verband met de tijdelijkheid van de zonneparken en de langzame groei van bomen/beplanting?

7. Een houthakwal heeft het kenmerk eens in de zoveel jaar tot de grond te worden afhakt. Hoe zit dit dan met de gewenste aan het zichtontneming van de zonnepanelen?

8. Is er vanuit de aanvragers een gewenste maximale hoogte in verband met schaduwwerking? Hoe verhoudt een maximale hoogte zich met landschappen met hoge coulissen en bomen van 10 meter en hoger?

Er is een kwaliteitsverbetering van respectievelijk 10% of 5% of 0% (storting groenfonds) gewenst.

9. Zijn deze percentages niet de m2 onder de zonnepanelen en niet inbegrepen bij de 5 meter landschappelijke inpassing?

10. Is de volgende definitie van grote en invulling van een perceel tussen netto en bruto dus correct? indien nee, kunt u de juiste factoren en optelling dan geven? Definitie: “het netto m2 zonnepanelen + 10% of 5% of 0% (storting in groenfonds) voor kwaliteitsverbetering + minimaal 5 meter landschappelijke inpassing + m2 rijpaden + m2 infrastructuurgebouwen of afzetting = bruto m2 zonneweides”

Indien een landschappelijke kwaliteitsverbetering weinig tot geen meerwaarde heeft kan ervoor gekozen worden een storting te doen in het gemeentelijk groenfonds.

11. Wat zijn de kaders om te bepalen of er weinig tot geen meerwaarde in kwaliteitsverbetering is?

12. Wie heeft hierin de uiteindelijke beslissing?

13. Wat is de rekenformule om de hoogte van de storting te bepalen?

14. Wat is de huidige hoogte van het groenfonds en zitten daar al stortingen bij van vergelijkbaar karakter of vergelijkbare hoogte als te verwachten bij de zonneweides? Als er al vergelijkbare stortingen zijn, kunt u er eentje voor ons kenschetsen met betrekking tot de afweging van weinig of geen meerwaarde in kwaliteitsverbetering van die storting?

U geeft in de raadsmededeling aan dat “zonneparken om het ontwikkelen van natuurgebieden mogelijk te maken”, niet meetellen bij de 75 netto hectare nu te realiseren.

15. Welke gebieden zijn hiervoor in Roosendaal voor aangewezen? Hoeveel totaal bruto oppervlakte natuur beslaan deze gebieden (in de toekomst)? En hoe groot is het gedeelte in bruto zonneweidehectares dat hiervan tijdelijk kan worden aangelegd?

16. Zijn er al concrete aanvragen of geïnteresseerden in aanleg van deze gebieden? Graag toelichting.

Voor beantwoording, zie link : LINK