Stand van zaken glasvezel buitengebied

Tijdens de raadsvergadering van 22 november jl. is de motie “Snelglasvezel buitengebied noodzakelijk” met een ruime meerderheid aangenomen. Met deze motie is de verplichte graafdiepte voor glasvezel in het buitengebied teruggebracht van 60 cm naar 40 cm (daar waar mogelijk) en is gevraagd om een open en goede communicatie naar de doelgroep.

Doel van de motie is feitelijk om aanbieders aan te trekken die bereid zijn glasvezel aan te leggen in ons buitengebied. Daar waar de meeste omliggende gemeenten hun buitengebied al hebben voorzien van glasvezel, is dit in de gemeente Roosendaal namelijk nog steeds niet het geval hetgeen zorgt voor achterstanden op diverse fronten.

Tijdens deze raadsvergadering en al eerder tijdens de commissievergadering over dit onderwerp, gaf de portefeuillehouder aan reeds in gesprek te zijn – dan wel op zeer korte termijn in gesprek te gaan – met een aantal kandidaat-aanbieders. Hij was hoopvol gestemd op een positieve afloop, hetgeen zou moeten leiden tot spoedige aanleg van glasvezel in het buitengebied van onze gemeente door één van deze aanbieders.

We zijn inmiddels enkele weken verder en zijn erg benieuwd naar de stand van zaken en hebben derhalve enkele vragen aan de portefeuillehouder:

1. Met hoeveel aanbieders bent u serieus in gesprek en/of gaat u nog in gesprek?
2. Wat is de uitkomst / stand van zaken van de reeds gevoerde gesprekken?
3. Zijn er nog andere relevante ontwikkelingen op dit dossier?
4. Is er al een soort van actuele tijdsplanning van het vervolgproces? Zo ja, hoe ziet die er uit? Zo nee, waarom niet?
5. Bent u bereid ons periodiek op de hoogte te houden omtrent de vorderingen in dit dossier? Zo ja, op welke wijze en in welke frequentie gaat u dat doen? Zo nee, waarom niet?

Voor beantwoording, zie link : LINK