Herbestemming Theresiaschool Moerstraten

In 2016 sloot de Theresiaschool (basisonderwijs – KPO) in Moerstraten haar deuren vanwege het te geringe leerlingenaantal. Het ontbrak de school aan een langer bestaansrecht. Sluiting had een behoorlijke impact op het dorp maar inmiddels hebben de leerlingen hun weg gevonden naar andere scholen in met name Wouw, Heerle en Steenbergen.

In het kleine dorp heeft het schoolgebouw een gezichtsbepalend karakter en het was dus zaak om het leegstaande gebouw te behouden en een passende invulling te geven. Het aanvankelijke plan om in het gebouw appartementen te maken ketste af vanwege gebrek aan belangstelling. Daarna ontstond het plan om in de school een woon-zorg complex voor jongeren met gedragsproblemen onder te brengen. Volgens berichtgeving in de media, begin dit jaar, zou na de voorbije bouwvakvakantie oplevering van het aangepaste gebouw plaatvinden.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hierover enkele vragen.

1. Wat is op dit moment de stand van zaken rondom de invulling en oplevering van het voormalige schoolgebouw in Moerstraten in de nieuwe functie?

2. Is er ook aandacht voor het gebied rondom de voormalige school, met name het plein voor en achter het gebouw? Zo ja, hoe vindt invulling hiervan plaats.

3. Worden de inwoners bij de herinrichting van het gebied rondom de school betrokken en zo ja, op welke wijze?

4. De nieuwe invulling van het gebouw riep aanvankelijk in het dorp vraagtekens op omtrent mogelijk aantasting van de leefbaarheid. Hoe wordt hier mee omgegaan vanuit de gemeente? Zijn er nadere afspraken gemaakt en zo ja, welke?

Voor beantwoording, zie link : LINK