Erfgoed op de Kaart

Het jaar 2018 staat voor onze gemeente in het teken van het 750-jarig bestaan van de stad Roosendaal. Dit is uiteraard reden voor feest! Maar deze mijlpaal biedt ook gelegenheid om nog eens extra stil te staan bij de herkomst en de identiteit van de stad én de vijf dorpen. Bij uitstek ligt dit besloten in ons erfgoed. Wij zijn dan ook erg blij dat er de afgelopen jaren een groeiende aandacht is geweest voor het gemeentelijke cultureel erfgoed en wij zijn er warm voorstander van dat we ons blijven inzetten voor het behoud en de promotie daarvan.

We beschikken momenteel al over een prachtige lijst met monumentale gebouwen. Deze lijst is volgens onze informatie in 2010 voor het laatst geactualiseerd. Opvallend is dat de lijst bijna uitsluitend gebouwen bevat van vóór de Tweede Wereldoorlog, terwijl er ook veel behoudenswaardige panden zijn van recenter datum. Daarbij denken wij in het bijzonder aan religieus en industrieel erfgoed. Bijvoorbeeld de Kruiskerk en de fabrieken van Wenneker en Van Gilse. Volgens ons zou het mooi zijn als dergelijke panden kunnen worden toegevoegd aan de monumentenlijst, omdat dit bijdraagt aan de instandhouding ervan.

Met interesse volgen we de ontwikkelingen binnen de St. Norbertusparochie, die binnen afzienbare tijd twee van de drie locaties voor de eredienst in de stad Roosendaal zal afstoten. Twee van die locaties zijn rijksmonumenten, te weten de Josephkerk en de Paterskerk en de derde locatie is een gemeentelijk monument, te weten de Moeder Godskerk. Wij hopen natuurlijk dat daarvoor een nieuwe bestemming kan worden gevonden, zoals dat ook bij de St. Gertrudis van Nijvelkerk te Heerle, de Heilige Maria Hemelvaartkerk te Nispen en de Heilig Hartkerk is gebeurd.

Niet alle monumenten vallen binnen de invloedssfeer van de gemeente, omdat sommige monumenten privaat eigendom zijn. Om eigenaren van monumenten te ondersteunen bij de instandhouding is subsidiegeld beschikbaar. Ons valt echter op in de Jaarstukken 2017 dat het afgelopen jaar geen subsidie is verstrekt ten behoeve van de restauratie van monumenten (zie pagina 163).

Gemeentelijk erfgoed bestaat niet uitsluitend uit monumentale panden. Wij vragen in dat kader graag aandacht voor de parken in Roosendaal, die vaak een rijke historie hebben. Denk bijvoorbeeld aan het Vrouwenhofpark en het Emile van Loonpark.

Het voorgaande leidt tot de volgende vragen
1. In hoeverre is het college voornemens om de gemeentelijke lijst van monumentale gebouwen uit te breiden en daarbij in het bijzonder te kijken naar religieus en industrieel erfgoed uit de wederopbouwperiode? Zou het college daarbij een tijdspad kunnen schetsen?
2. Op welke manier is het college bezig met de ontwikkelingen binnen de St. Norbertus parochie en in welke richting wordt er nagedacht over een nieuwe invulling voor de panden die straks niet meer voor de eredienst worden gebruikt?
3. Kan het college uitleggen of er wel optimaal gebruik wordt gemaakt van het beschikbare subsidiebudget voor instandhouding van monumenten, en zo ja: voor welk budget?
4. In hoeverre onderschrijft het college dat de parken in onze gemeente met een historische achtergrond behoren tot het gemeentelijke culturele erfgoed, en is dit verankerd in beleid?
5. Op grond van de Erfgoedwet moet een gemeentelijk register van ‘aangewezen cultureel erfgoed’ worden bijgehouden (dit is dus niet beperkt tot monumentale gebouwen). Zou het college kunnen aangeven of wij op dit moment voldoen aan deze verplichting? Zo ja, waar is het Roosendaalse register raadpleegbaar? Zo nee, in hoeverre wordt er momenteel aan gewerkt om een gemeentelijk register op te zetten?
6. Is het college het met ons eens dat het goed zou zijn om het gemeentelijke erfgoedregister (tevens) te gieten in een aansprekende, moderne en toegankelijke vorm die zal leiden tot verdere promotie van het gemeentelijke erfgoed, bijvoorbeeld een smartphone-app? Zo nee, zou het college dan kunnen uitleggen welke mogelijkheden zij wel ziet om het gemeentelijke cultureel erfgoed verder te promoten?
7. In hoeverre is het college bekend met provinciale, landelijke en Europese projecten die kunnen helpen bij het in stand houden, herbestemmen en promoten van ons gemeentelijke erfgoed (bijvoorbeeld ‘Erfgoed Brabant’), en wordt daar gebruik van gemaakt?

Voor beantwoording, zie link : LINK