Onderzoek verlichting fietspaden buitengebied

In november 2018 werd een motie van de Roosendaalse Lijst om te komen tot een onderzoek naar de kosten en mogelijkheden om de meest onveilige / donkere delen van fietspaden in het buitengebied van de gemeente Roosendaal te verlichten, unaniem door de raad aangenomen. Inmiddels is het onderzoek afgerond en heeft onze fractie hierover een aantal vragen:

1. Door wie is het onderzoek uitgevoerd? Door externe deskundigen of door uw eigen dienst? Indien het laatste: bestaat niet het gevaar dat het vigerende beleid onbewust als maatstaf voor de uitkomst dient? Graag een toelichting.
2. De conclusie van het onderzoek is dat extra verlichting, op enkele plekken na, niet urgent is. In de provincie Noord-Brabant hanteert men het streven: nul slachtoffers in het verkeer. In uw onderzoek worden vijf ongevallen genoemd. Is dit voor u aanvaardbaar? Was er bij deze ongevallen ook sprake van lichamelijk letsel?
3. Volgens u kan extra verlichting leiden tot schijnveiligheid. Deelt u echter ook onze mening dat extra verlichting, in het kader van verkeersveiligheid, altijd beter is dan onverlicht? Verlichting zorgt immers voor beter zicht voor de verkeersdeelnemers. Graag een toelichting.
4. Omliggende gemeenten verlichten meer wegen en fietspaden in het buitengebied. Heeft u bij deze gemeenten geïnformeerd naar hun motivatie en zo ja, wat was deze, en heeft u daar iets mee gedaan?
5. U geeft aan dat twee plekken eventueel verlicht zouden kunnen worden: de trajecten bij de Nelson Mandelaweg en Lage Zegstraat. Heeft u in uw bestemmingsreserves hiervoor financiële ruimte? Zo nee, op welke andere wijze zouden deze gefinancieerd kunnen worden?
6. U geeft aan dat de kosten van verlichting gerelateerd worden aan de lengte van het fietspad, waarbij 50 “objecten” per kilometer à 1.200 euro per stuk nodig zijn, waarbij wij ervan uitgaan dat u met “object” een lichtpunt bedoelt. De kosten per kilometer bedragen dus 60.000 euro. Geldt deze berekening ook voor alle andere willekeurige nu nog onverlichte fietspaden/wegen?
7. U spreekt over het feit dat extra verlichting meer energie kost en dus strijdig is met het energieakkoord. In hoeverre en wanneer is het energieakkoord leidend?
8. Wat verstaat u precies onder “lichtvervuiling”?
9. De snelfietsroute wordt, ondanks dat deze grotendeels door het buitengtebied loopt, wel voorzien van verlichting. Daar zijn we blij mee. Zitten de kosten van aanleg van deze verlichting al in de gepresenteerde kosten van het fietspad?

Voor beantwoording, zie link : LINK