Zonneschijf – herziene beleidsvisie zonne-energie

In de herziene beleidsvisie zonne-energie, vastgesteld door uw College op 8 januari 2019, maakt u melding van de zonneschijf, waarin vijf zones worden benoemd. In iedere zone wordt afzonderlijk vermeld op welke wijze een bijdrage kan worden geleverd aan het uiteindelijke doel: energieneutraal zijn in 2050.

De vijf zones zijn:
1. Zone 1: Gebouwgebonden zonnepanelen (op daken en gevels);
2. Zone 2: Grondgebonden zonnepanelen binnen bestaand stedelijk gebied;
3. Zone 3 : Grondgebonden zonnepanelen direct grenzend aan bestaand stedelijk gebied, waaronder zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling
4. Zone 4: Grondgebonden zonnepanelen in het agrarisch werklandschap.
5. Zone 5: Grondgebonden zonnepanelen in De Brabantse Wal, het park- en coulissen-landschap

Kunt u aangeven, steeds per zone:
1. Welke acties u tot op heden heeft uitgezet?
2. Welke acties u tot op heden heeft afgerond?
3. Welke acties u deze bestuursperiode nog gaat uitzetten?
4. Wat u deze bestuursperiode (per zone) bereikt wilt hebben?

Onze fractie ontvangt vooral veel vragen van inwoners over het vol (laten) leggen van daken van de grote logistieke gebouwen (bijv. Primark) in onze gemeente met zonnepanelen. Deze daken tezamen vormen een enorme oppervlakte, welke een grote energieopbrengst kan genereren. Wat de Roosendaalse Lijst betreft zou het volleggen van o.a. deze daken nog meer gestimuleerd en gefaciliteerd moeten worden. Onze fractie heeft hierover de volgende vragen:

5. Hoeveel hectare dakoppervlak hebben onze logistieke loodsen bij benadering?
6. Welk % van dit oppervlak is bij benadering reeds voorzien van zonnepanelen?
7. Wat gaat u concreet doen om dit % te laten stijgen?
8. Wat is uw streefpercentage “volle daken” op het eind van deze bestuursperiode?
9. Kunt u het gebruik van zonnepanelen (bij nieuwe bouwaanvragen) verplichten en zo ja, gaat u dit ook doen en hoe?

Voor beantwoording, zie link : LINK