Ontwikkelingen Brugstraat (Bioscoop/Norbertus)

Momenteel wordt volop gebouwd aan de nieuwe bioscoop in de Nieuwstraat. Zodra deze af is en in gebruik wordt genomen, in de loop van 2020, zal de huidige City-bioscoop aan de Brugstraat naar onze verwachting leeg komen te staan.

Onze fractie is benieuwd naar de herbestemming van dit pand en het aangrenzende gebied en heeft daarover enkele vragen aan de portefeuillehouder.

1.Gaat de huidige gebruiker het pand verlaten zodra de nieuwe bioscoop in gebruik wordt genomen en zo ja, wanneer wordt dat verwacht?
2.Is er al zicht op:
2a. andere gebruikers van het pand? Zo ja, graag een toelichting.
2b. een andere bestemming voor het pand? Zo ja, graag een toelichting.

In dit gebied bevindt zich ook het Norbertuscollege. Hiervoor zijn grote verbouwplannen aangekondigd als gevolg van de fusie met het Gertrudis.
3.Kunt u aangegeven wat hiervan de stand van zaken is zowel qua tijdsplanning als verdere gevolgen voor dit gebied? Graag een toelichting.
4. In hoeverre en op welke wijze worden de bewoners van dit gebied betrokken?

Voor beantwoording, zie link : LINK

Onderzoek scan-auto parkeerbeheer

Op 4 juli jl. heeft de gemeenteraad unaniem de motie “Mogelijk invoeren scan-auto parkeerbeheer” aangenomen. In deze motie verzocht de Raad aan het College om te onderzoeken of het gebruik van een scan-auto door parkeerbeheer rendabel is. Hierbij diende rekening gehouden te worden met extra opbrengsten enerzijds en minder (personele) lasten anderzijds.
Het volledige dictum luidde als volgt:

Verzoekt het college om:

1.De gemeenteraad te informeren over de kosten en opbrengsten door het gebruik van een scan-auto, waarbij ervan uit gegaan wordt dat:
a. er minder handhavingscapaciteit benodigd is voor parkeercontroles
b. het aantal mensen dat geen parkeerbelasting betaalt daalt
c. de naheffing van de parkeerbelasting terugvloeit in de gemeentekas

2.Bij een positief resultaat van bevindingen een uitvoeringsplan op te stellen en deze te verwerken in het parkeeruitvoeringsplan;

De fracties van de Roosendaalse Lijst en de VLP hebben hierover enkele vragen:

1.Heeft u al zicht op de kosten en opbrengsten door het gebruik van een scan-auto, rekening houdende met de onder 1a, b, en c genoemde zaken?
2.Zo ja, kunt u ons informeren over het resultaat hiervan? Zo nee, wanneer verwacht u de resultaten beschikbaar te hebben?
3.Heeft u ook geïnformeerd bij andere gemeenten voor mogelijk een gecombineerd gebruik? Graag een toelichting hierop.
4.Wanneer wordt het parkeeruitvoeringsplan ter besluitvorming aangeboden aan de raad?

Voor beantwoording, zie link : LINK