Gelijke Kansen Alliantie (GKA)

Via het ministerie van OCW vernemen wij dat in het voorjaar 2020 de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) met 50 Nederlandse gemeenten de samenwerking aangaat om alle kinderen de kans te geven hun talent te ontwikkelen.

De Gelijke Kansen Alliantie is in het leven geroepen nadat de Onderwijsinspectie drie jaar geleden concludeerde dat de kansenongelijkheid in het Nederlandse onderwijs groeit. Kinderen die opgroeien in minder gunstige omstandigheden, krijgen niet de steun van ouders of omgeving die ze nodig hebben. Hun talenten komen onvoldoende tot hun recht, ook al hebben zij dezelfde capaciteiten.

De aanpak van de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) heeft de lokale uitdaging als uitgangspunt. Samen met gemeenten, scholen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven wordt op lokaal niveau samengewerkt aan concrete interventies die gelijke kansen bevorderen, in een netwerkaanpak. De verbinding tussen thuis, school en wijk staat hierbij centraal. Zo wordt in Amsterdam de vroege selectie van leerlingen uitgesteld met brede brugklassen, terwijl in Groningen een aanpak gestart is bij peuters om segregatie tegen te gaan. In Apeldoorn zorgen jongerencoaches voor laagdrempelige begeleiding van jongeren die thuis zitten of dat dreigen te doen, waar in Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht op ‘De gezonde basisschool van de toekomst’ de gezondheidsachterstand wordt ingelopen met gezonde lunches en meer beweging.

In relatie tot bovenstaand bericht heeft de Roosendaalse Lijst wat vragen:

1. Volgens onze informatie is de gemeente Roosendaal in gesprek met bovengenoemde Alliantie.
Klopt dit en zo ja met welke intentie?

2. Ziet u aanknopingspunten om als één van de 50 gemeenten een goede rol te pakken ter verbetering van de kansengelijkheid van onze Roosendaalse schoolgaande jeugd en zo ja, hoe wordt dit verder vormgegeven?

3. Kunt u ons op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen in deze?

Voor beantwoording, zie link : LINK