Laadpalen

In het bestuursakkoord maakt u bij het hoofdstuk “Duurzaam Roosendaal” onder de paragraaf “energietransitie” melding van het stimuleren van duurzame mobiliteit met oplaadpunten voor elektrisch vervoer. Eerder gaf u op schriftelijke vragen van de VVD aan (098-2019) dat er beleid hierover wordt ontwikkeld en dat dit in 2019 gereed is.
Bij die beantwoording gaf u tevens aan dat er in mei 2019 765 geregistreerde elektrische personenauto’s zijn en dat ongeveer 0,7% van de auto’s elektrisch is. In 2020 verwacht u dat dit opgelopen is tot 3% wat voor Roosendaal ruim 3.300 auto’s betekent. De stijging daarna zal nog explosiever zijn. De fracties van Roosendaalse Lijst en de VVD hebben hierover enkele vragen:

1.Is het beleid inmiddels af en zo ja, wanneer kunnen we dat tegemoetzien? Zo nee, wanneer is het dan wel gereed?

2.Bent u met dit beleid berekend op de explosieve groei van elektrische voertuigen en de daaruit voortvloeiende noodzaak van laadpalen in de openbare ruimte en op private grond? Zo ja, kunt u al iets vertellen over uw plan van aanpak in deze?

3.Wat voor soort investeringen zijn met de aanleg van laadpalen gemoeid, kunt u een indicatie geven van de kosten per eenheid, en wie draagt deze kosten?

4.Is er een centraal informatiepunt vanuit de gemeente waar men bij vragen over (het plaatsen van) laadpalen terecht kan? Zo ja, hoe is dit bereikbaar, zo nee, gaat dat er nog komen en hoe gaat u dat dan communiceren?

5.Wordt er vanuit gemeentewege toegezien op ongewenste situaties rondom laadpalen, zoals bijvoorbeeld bekabeling die over wegen/fietspaden/trottoirs ligt?

6.Hoeveel aanvragen voor laadpalen aan de openbare weg zijn er de afgelopen jaren gedaan en is hier steeds gehoor aangegeven? Zo nee, wat was de reden van afwijzing?

Voor beantwoording, zie link : LINK