Enquête vrijwilligersbeleid

Onlangs heeft de Roosendaalse Lijst een onderzoek gedaan naar het vrijwilligersbeleid bij organisaties die in belangrijke mate worden ondersteund door vrijwilligers. Hieronder een verkorte weergave van de belangrijkste resultaten.
Wij zijn voornemens om een 2e uitvraag te doen, maar willen het college alvast wel vragen een reactie te geven op onderstaande uitkomsten en daarnaast een inkijk te geven hoe zij meent invulling te geven aan hetgeen is geconstateerd:

1.Verenigingen hebben steeds meer moeite om vrijwilligers te krijgen en te behouden. Binnen hun mogelijkheden (in financiële zin) proberen besturen hun vrijwilligers te eren, waarderen met behulp van een feestavond, een hapje drankje en aandenken bij evenementen. Ook delen zij informatie via facebook, BN DeStem en Bode.

2.Verenigingen geven aan dat de vrijwilligersavond die door de gemeente wordt georganiseerd, weinig bekend is. Er is derhalve meer aandacht hiervoor nodig. Ook pleit men ervoor om een ‘decentrale vrijwilligersavond’ in de dorpen te laten organiseren door de geënquêteerden.

3.De website ‘Roosendaal voor elkaar’ is nauwelijks bekend. Derhalve maakt men er dan ook weinig gebruik van. Sommigen die er wel gebruik van maken, merken weinig resultaten. Zo ontbreken veelal reacties op verzoeken.

4.De vrijwilligersmakelaar is onzichtbaar voor verenigingen. Graag wenst men wat meer communicatie, acties, richting de verenigingen.

5.De geënquêteerden zijn van mening dat de gemeente (inclusief college en raad) zich te weinig laat zien. Kom eens een keer langs, doe mee met een activiteit, evenement. Maak de lijnen korter is het devies en help ook eens een keer bij een evenement door bijvoorbeeld ondersteuning te bieden (hulp bij mensen in een rolstoel). Daarnaast wordt een voorstel gedaan om een paar rollators beschikbaar te stellen bij buurthuizen en uitleen te verzorgen aan diegene die daar behoefte aan heeft.

6.Een vast loket wordt gemist, bijvoorbeeld een gemeentelijk aanspreekpunt waar men kan aankloppen met problemen, hulp rondom het inzetten van vrijwilligers.

7.Vrijwilligers vragen om opleiding, workshops om hun rol beter te kunnen invullen. Denk aan ontbrekende financiële kennis, ICT-mogelijkheden en hulp en ondersteuning bij het uitvoeren van bestuursmanagementachtige taken en horeca-trainingen.

8.Verenigingen zien graag een informatiebijeenkomst met uitleg over het gebruik van vrijwilligersovereenkomsten, hoe vrijwilligers te verzekeren (bestuurdersaansprakelijkheid, ongevallen), wat de procedure is om een VOG aan te vragen, nadere uitleg omtrent het subsidiebeleid van de gemeente, mogelijkheden voor juridische ondersteuning, alsmede voorlichting over armoede, ouderen, dementie, eenzaamheid ouderen door professionals. Daarnaast wil men ook uitleg over hoe de gemeente zelf haar vrijwilligersbeleid heeft ingericht. Een organogram met inzicht en een verantwoordelijkheidsverdeling, een verwijzing naar alle hulplijnen, instanties binnen het sociaal maatschappelijk domein, wordt ook vaak genoemd als zijnde een benodigd element.

9.Verenigingen vragen om acties tot verbinding, ontwikkeling van een netwerk met soortgelijke verenigingen, waarbij van elkaar geleerd kan worden maar ook samenwerking ontplooid kan worden.

10.Men mist een platform voor kunstenaars waar zij hun activiteiten kunnen delen met anderen. Hoe kan de gemeente dit beter faciliteren?

11.Meerdere malen komt het advies terug om bijstandsgerechtigden te koppelen aan vrijwilligersorganisaties, zodat het mes aan twee kanten kan snijden. Verenigingen hebben hun vrijwilligers, en bijstandsgerechtigden tellen weer mee in de maatschappij.

Voor beantwoording, zie link : LINK