Vervolg motie Pop-up Store Veiligheid

Met brief ‘Bedankbrief Pop-up store Veiligheid’, kenmerk 212608 van 24 september 2019, heeft inmiddels ex-burgemeester en portefeuillehouder Jacques Niederer zijn dank uitgesproken naar de wijze waarop de motie van met name de Roosendaalse Lijst is uitgevoerd.

En inderdaad de belangstelling vanuit onze inwoners was enorm en naar onze mening voor herhaling vatbaar.

Wij zijn sowieso blij met het geslaagde experiment maar hebben nog wel wat aanvullende vragen:

1.Bent u al geïnformeerd over de bedoelde motie en de uitvoering daarvan? Zo nee, laat u zich hierover nog bijpraten? Zo ja, deelt u ook de mening van uw voorganger dat dit een succes was?

2. Bent u bereid hier een vervolg aan te geven en zo ja op welke wijze en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

3. De oorspronkelijke motie (2018 M-33 van 20 december 2018) geeft aan dat een centrale maar ook decentrale plek (zoals bijvoorbeeld tijdelijk roulerend in wijken en dorpen) goed zou kunnen werken als goede informatiebron op dit gebied. Dit ter vergroting van het communicatieve aspect tussen inwoners van Roosendaal en de handhavende instanties, alsmede het vergroten van het veiligheidsgevoel in en om Roosendaal.
Bent u het eens dat de motie die nu is uitgevoerd, uitbreiding verdient? Zo nee, waarom niet; zo ja bent u bereid de mogelijkheden te onderzoeken om ook een pop-up store Veiligheid te openen in genoemde wijken en dorpen?

Voor beantwoording, zie link : LINK