Uitstel Beter Afval Scheiden

In de raadsvergadering van 4 april 2019 heeft een meerderheid van de gemeenteraad besloten, op voorstel van het college van B&W, om in het 4e kwartaal 2019 de inzameling van het restafval aan huis voortaan 1x per 4 weken uit te voeren.

Tot vandaag hadden onze fracties, maar vooral ook onze inwoners, niets vernomen van u of de uitvoerende instantie (SAVER), over de wijziging die op 4 april 2019 was aangenomen.
Vandaag hebben we kennis kunnen nemen van uw raadsmededeling waarin u aangeeft dat de invoering van 1x per 4 weken inzamelen restafval niet dit kwartaal wordt ingevoerd, maar start op 1 maart 2020.

In uw raadsvoorstel, wat al was aangenomen op 4 april 2019 staat over communicatie het volgende:

Welk besluit ook genomen wordt, communicatie is cruciaal voor de kans van slagen. Daarom willen we nu ook niet op voorhand een “standaard communicatieplan / strategie” presenteren. Elke besluit vraagt om een andere communicatieaanpak (= maatwerk) met daarin de juist gestelde kaders, de juiste communicatiemiddelen en een overdacht verwachtingsmanagement (zowel intern als extern). Eerst moet duidelijk zijn welke richting wordt gekozen. Aan de hand daarvan wordt er een communicatiestrategie bepaald. Uiteraard is het uitgangspunt duidelijke, concrete, regelmatige en op de verschillende doelgroepen gerichte communicatie (ook op basis van de bevindingen uit de gesprekken en de flitspeiling) en waar mogelijk worden bewoners erbij betrokken. Dit is belangrijk voor het verkrijgen en vergroten van het draagvlak.

1.Wanneer wist u dat invoering per 1 oktober 2019 wellicht niet haalbaar was en vindt u dat u de gemeenteraad hierover tijdig heeft geïnformeerd? Graag een toelichting.
2.Wat heeft u tussen 4 april 2019 en 1 oktober 2019 gedaan om te komen tot uw initiële uitgangspunt om per 1 oktober 2019 de inzameling van het restafval aan huis voortaan 1x per 4 weken uit te voeren?
3.Waarom is nu pas uw communicatiestrategie met een daarbij behorende kalender gereed?
4.Waarom bleek de besluitvorming van 4 april 2019 logistiek niet haalbaar?
5.Waarom heeft u nog geen keuze kunnen maken welk biologisch afbreekbaar zakje er gebruikt moet worden ten behoeve van het GFT-aanrechtbakje?
6.Waarom heeft u nog geen keuze kunnen maken welk GFT-aanrechtbakje beschikbaar wordt gesteld aan onze inwoners?
7.Wanneer is het haalbaarheidsonderzoek nascheiding gereed?
8.Waarom zijn de locaties waar de gemeente luiers en incontinentiematerialen willen verzamelen nog niet aangeschreven en gaat u dat pas deze week doen?
9.Welke financiële consequenties zijn er mee gemoeid door het uitstellen van het raadsbesluit?
In uw communicatiestrategie mikt u op verschillende doelgroepen om beter afvalscheidingsgedrag te realiseren, bewustwording over het belang en de schaarste van zuivere grondstoffen, het besef dat de moeite die ze doen met afval scheiden beloond wordt en het besef dat het zuinig omgaan met grondstoffen belangrijk is de toekomst volgende generaties.
10. Vormt deze aanpak dan niet de basis om te komen tot een weloverwogen keuze om het huidige beleid van de inzameling van het restafval aan huis te beoordelen? Graag een toelichting.

(Ingediend samen met SP, CU, VLP, CDA, D66, PvdA en fraktie Wezenbeek)

Voor beantwoording, zie link : LINK