Geerhoekgebied Wouw

Per e-mail van zondag 11 augustus jl. informeert werkgroep “Vitaal Wouw” ons, via een notitie d.d. 8 augustus, over de in hun ogen mislukte inzet van een burgerinitiatief door deze werkgroep om te komen tot herontwikkeling van het Wouwse Geerhoekgebied

1.Klopt het dat het plan van de werkgroep “Vitaal Wouw”, zoals de werkgroep zelf aangeeft, door de gemeente van tafel is geveegd en zo ja, wat is de reden daarvan? Zo nee, wat is dan de status van het plan van de werkgroep en de samenwerking tussen de gemeente en de werkgroep volgens u?
In de notitie van “Vitaal Wouw” wordt een vijftal uitgangspunten genoemd voor de herinrichting van het gebied. De uitgangspunten komen kortgezegd neer op:
– samenvoeging van functies ter besparing ruimte en kosten;
– streven naar duurzame oplossingen;
– wonen aan het park als voorwaarde;
– een intieme, veilige locatie voor de school met relatie naar park;
– accenten op borgen veiligheid schoolkinderen.
2. Deelt u deze uitgangspunten en vooral de gekozen invulling hiervan door de werkgroep? Graag een nadere toelichting.
In dit gebied is ook de nieuwe school voor primair onderwijs (KPO) gepland.
3. Heeft afstemming plaatsgevonden over de nieuwbouwplannen van deze school in de driehoek Gemeente – KPO – Vitaal Wouw en zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
De werkgroep geeft aan, althans zo interpreteren wij dat, dat ze nog steeds gelooft in een oplossing, maar dan wel met een serieus en respectvol overleg, waarbij hun plan niet in beton gegoten is, maar wel met als harde conditie: wonen aan het park.
4. Hoe zit u hierin? Is er wat u betreft nog ruimte voor vervolgoverleg en onder welke condities?
5. Als het overleg tussen de werkgroep en de gemeente onverhoopt helemaal vastloopt, wat is dan de vervolgprocedure voor de herontwikkeling van dit gebied en wie worden dan daarbij betrokken?

(Ingediend samen met PvdA)

Voor beantwoording, zie link : LINK