Vrijwilligersbeleid

De gemeente Roosendaal kent tezamen met haar dorpen een groot aantal organisaties, die belangeloos heel veel werk verrichten om het de Roosendaalse burger te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan sport-en cultuurverenigingen, instanties voor zorg en welzijn, bewonersplatforms en buurthuizen.

Zij doen dit met een groot aantal vrijwilligers, die ‘goud waard’ zijn voor deze instanties; het is echter algemeen bekend dat vrijwilligers moeilijk te vinden en te behouden zijn. Ook worden vrijwilligers gemist die ook verantwoordelijkheid willen nemen om cruciale managementtaken voor hun rekening te willen nemen.

De gemeente Roosendaal faciliteert vrijwilligersondersteuning bijvoorbeeld door middel van de website www.roosendaalvoorelkaar.nl, waarbij aandacht geschonken wordt aan een vrijwilligersmakelaar en een vacaturebank. Organisaties en ook potentiele vrijwilligers kunnen hier gebruik van maken. Daarnaast bestaat er een jaarlijks te houden vrijwilligersfeest waar de gemeente Roosendaal haar vrijwilligers dankt voor hun getoonde inzet. De vraag rijst of dit voldoende is?

De Roosendaalse Lijst heeft het welzijn van verenigingen zoals hierboven genoemd omarmd en voelt zich geroepen om het thema ‘vrijwilligersondersteuning’’ nog nadrukkelijker en beter op de kaart te zetten voor Roosendaal. Een onderzoek om vast te stellen of er verbeterpunten zijn in deze, zou een goed startpunt zijn. De Roosendaalse Lijst zou dit onderzoek dan ook graag opstarten met bijvoorbeeld een enquête die uitgezet zou kunnen worden bij genoemde vrijwilligersorganisaties.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de Roosendaalse Lijst een aantal vragen:

1. Kunt u aangeven wat de resultaten zijn van de functie van de vrijwilligersmakelaar en de ingerichte vacaturebank voor het vinden van vrijwilligers? Bent u daar tevreden mee en/of ziet u verbeterpunten?

2. Bent u het eens dat het vrijwilligerswerk onder druk staat in Roosendaal en zo ja bent u bereid om als facilitator daar wat aan te veranderen?

3. De Roosendaalse Lijst wil graag een kortlopend onderzoek uitvoeren bij genoemde vrijwilligersorganisaties om inzicht te krijgen in huidige situatie. Bent u bereid om gevolg te geven aan de resultaten/mogelijke aanbevelingen van dit onderzoek? Zo nee, waarom niet?

Voor beantwoording, zie link : LINK