Afvalstoffenheffing – Stoma materiaal

In de gemeente Roosendaal betaal je per hoeveelheid restafval, diftar, dat je aanbiedt. Dit betekent dat het aantal keer dat men restafval aanbiedt van invloed is op de hoogte van het uiteindelijk te betalen bedrag.
Stomadragers hebben vanwege hun stoma materiaal standaard meer afval en daardoor meer kosten. In de gemeente Roosendaal is hier een speciale regeling voor.

Artikel 4 Vrijstelling
1. Van belastingplichtigen door wie blijkens schriftelijke verklaring van huisarts of medisch specialist of kopie van een afleverbon/factuur/recept als gevolg van een stoma, thuisdialyse, incontinentie of chronische wondverzorging extra afvalstoffen worden aangeboden worden vrijgesteld:
a. 10 ledigingen van de restafval container;
b. 60 inworpen in de ondergrondse restafvalcontainer van 60 liter
c. 120 inworpen in de ondergrondse restafvalcontainer van 30 liter

Voor de gemeente Roosendaal moet je voor deze vrijstelling zijn bij de Belastingsamenwerking West-Brabant. Via de site van de gemeente Roosendaal en Belastingsamenwerking West-Brabant is hierover niets terug te vinden en/of moeilijk te vinden.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hierover enkele vragen:

1. Hoe kan een inwoner deze procedure in werking zetten om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen?
2. Hoe kunnen we dit toegankelijker maken?
3. Bent u bereid om deze regeling beter, wellicht doelgericht, onder de aandacht te brengen van deze doelgroep?

Voor beantwoording, zie link : LINK