Verkoop sporthallen

In de onlangs toegezonden jaarstukken 2018 kunnen we lezen dat in 2018 de sporthallen van de kernvastgoedportefeuille naar de verkoopvastgoedportefeuille zijn verplaatst. In dat kader heeft u ook een onderzoek laten verrichten naar de verkoop-mogelijkheden. Tevens kunnen we lezen dat er in 2019 een aanbestedingsprocedure gevoerd gaat worden.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hierover enkele vragen:

1. Welke sporthallen betreft het? Graag een opsomming van de betreffende gebouwen, inclusief de huidige boekwaardes hiervan.

2. Hoeveel bedragen de huidige exploitatielasten van deze sporthallen op jaarbasis, inclusief personeel?

3. Worden enkel de sporthallen ter verkoop aangeboden of ook, indien aanwezig, de horecagedeelten?

4. Door wie is het door u genoemde onderzoek verricht en wat zijn hieruit de voornaamste conclusies en aanbevelingen?

5. Wat voor gevolgen heeft verkoop voor:
– de gebruikers van de sporthallen?
– de medewerkers/beheerders in de sporthallen?
– de gehanteerde tarieven?
– de exploitatielasten voor de gemeente?

6. Wanneer start de aanbestedingsprocedure en onder welke voorwaarden wordt aanbesteed?

7. Zijn de beheerders/gebruikers van de betreffende sporthallen al ingelicht en zo ja, hoe zijn de reacties? Zo nee, waarom nog niet?

Voor beantwoording, zie link : LINK