Implementatie motie Dik-Faber

Tijdens de behandeling van de Nationale omgevingsvisie (NOVI) in de Tweede Kamer is de gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. (bijlage 1) aangenomen. Deze motie beoogt om in aanloop naar de Regionale Energiestrategie├źn nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden te toetsen aan de zonneladder.

Hierover hebben wij de volgende vragen:

1. Is het college bekend met deze motie?
2. Wat zijn de gevolgen van de motie Dik-Faber c.s. voor de lopende projecten?
3. Wat zijn de gevolgen van de motie Dik-Faber c.s. voor nieuwe projecten?
4. Is het college voornemens om de voorlopige verklaringen van geen bedenkingen aangaande de te realiseren zonneparken voor de finalisatie van de RES2030 aan de raad voor te leggen?

Voor beantwoording, zie link : LINK