Overlast omgeving Panneboeter

Via verontruste bewoners aan de Pannenboeter (centrum van Roosendaal) hebben wij recent vernomen dat zij veel overlast ervaren in de weekenden, veroorzaakt door nachtelijke bezoekers aan het uitgaansleven van Horeca Roosendaal.

Naast geluidsoverlast in de nachtelijke uren aan de Bloemenmarkt, kort gelegen aan de ingang van de Pannenboeter, is er ook sprake van wildplassen en overige handelingen die niet in het openbaar thuis horen.

Er is inmiddels gesproken met de wijkagent van het betrokken centrumdeel. Naar verluid wil deze met genoemde overlast aan de slag, in overleg met politie en overige handhavers van de gemeente Roosendaal. Om dit proces te bespoedigen, wil de Roosendaalse Lijst het College wat vragen stellen en een aantal oplossingsrichtingen meegeven.

1. Kent u de situatie in het centrum van Roosendaal, waarbij het vooral in de weekenden kan leiden tot een ondraaglijk en zeer onwenselijke situatie voor onze betrokken bewoners.
2. Bent u bereid om aan deze overlastsituatie een einde te maken en zo ja wanneer en hoe?
3. Ziet u mogelijkheden om naast lijfelijk toezicht door politie en handhaving extra veiligheids-en handhavingsmaatregelen te treffen zoals cameratoezicht en waarschuwingsborden, zoals die ook zijn geplaatst in de Molenstraat in Roosendaal. Zo ja, wat zijn hiervoor de stappen die u gaat zetten hierin.

Voor beantwoording, zie link : LINK