Subsidiebeleid

De Roosendaalse Lijst heeft naar aanleiding van het raadsvoorstel Subsidiebeleid Open en Transparant subsidiëren enige vragen.

Vraag 1
Een aantal instanties gaat een-op-een gesubsidieerd worden, zoals bijvoorbeeld de bibliotheek. Om op dit voorbeeld verder te gaan: De bibliotheek heeft een aantal basistaken en plustaken. “Focus op jeugd”, “van collectie tot connectie”, leven lang leren” en “aanpak laaggeletterdheid”.
1a. Geldt de een-op-een subsidiering voor alle basis- en plustaken of kunnen anderen ook op plustaken inschrijven?
1b. Mocht er een splitsing zijn tussen huidige basis- en plustaken, kunt u dit dan betreffende alle voorgenomen een-op-een subsidies toelichten?

Vraag 2
De verenigingen en stichtingen hebben onder andere op 10 oktober 2018 een bijdrage kunnen leveren aan het beleid en daarbij verschillende verbeterpunten ingebracht.
Welke verbeterpunten zijn overgenomen uit de sessie in Parottia?

Vraag 3
Op bladzijde zeven, punt 3.2 maakt u melding van een format voor het schrijven van een subsidieregel. Een nieuwe visie (subsidiebeleid) gaat vaak beter leven bij uitwerking van een (fictieve maar representatieve) aanvraag (denk recent aan de visie zonne- energie).
Kunt u ons het ontwikkelde format zenden en er een (eventuele fictieve maar representatieve) subsidieregel in uitwerken als voorbeeld?

Vraag 4
4a. Wat zijn bij het controleprotocol de geschatte kosten van de eigen accountantscontrole voor aanvragers?
4b. En zijn deze in te calculeren in/op te voeren bij de subsidieaanvraag?

Vraag 5
Wat zijn de kosten van de eventuele extra review?

Vraag 6
Tussen beslissingsdatum en ingang nieuw subsidiebeleid zit een periode van twee maanden. We beseffen dat er veel verschil zit in de grootte en de beleidsvelden van de aanvragen.
Kan de wethouder kenschetsen hoe de instelling van de gemeente is bij deze overgang voor de aanbieders en voor de afnemers betreffende continuïteit in de beleidsvelden?

Voor beantwoording, zie link : LINK