Bodycams

Veiligheid van onze Roosendaalse burger houdt de gemoederen bezig. Ten aanzien van het treffen van maatregelen op het gebied van handhaving dus ook. Handhavers dienen goed voorbereid en geëquipeerd te zijn om de veiligheid te waarborgen.

Zo is uit experimenten en onderzoek bij diverse politie-eenheden gebleken dat een bodycam een waardevolle toevoeging kan zijn voor de uitoefening van politiewerk. Professioneel gebruik van de camera’s kan het de-escalerende effect van het politieoptreden versterken. De beelden kunnen achteraf bovendien belangrijk ondersteunend bewijs vormen.

Zie voor meer informatie bijgaande link:

https://alarmeringen.nl/zeeland/waarde/111416-bodycam-waardevol-voor-politie-op-straat-in-nederland.html

De Roosendaalse Lijst heeft wat vragen hierover richting de portefeuillehouder:

1. Is het college op de hoogte van bovengenoemde initiatieven en zo ja wat vindt u hiervan?

2. Bent u bereid om te bekijken of er ook mogelijkheden zijn voor Roosendaal om soortgelijke bodycams te introduceren? Zo ja wanneer en is het een idee om dit op te pakken in de vorm van een pilot? Zo nee waarom niet?

3. Is het een idee om ook BOA’s te voorzien van een bodycam? Het geeft de handhavers een veiliger gevoel bij de uitoefening van zijn/haar taken, zo blijkt ook uit bijgevoegd artikel. Zeker ook bij BOA’s relevant, daar deze niet de beschikking hebben over beschermend instrumentarium zoals wapenstok of pistool. Ook dit zou wellicht in pilotvorm kunnen worden uitgerold om te bezien of het instrument voldoende effect heeft.

Voor beantwoording, zie link : LINK