Brandweerkazerne Wouw (vervolg)

De fractie heeft de volgende vragen:

In de Bestuursrapportage 2018 gaf u destijds aan op zoek te zijn naar een nieuwe locatie voor de brandweerkazerne in Wouw aangezien de huidige kazerne in de Donkenweg te Wouw niet meer voldeed. Als enige onderzoekslocatie werd het adres “Kloosterstraat 19a te Wouw” genoemd, zijnde de voormalige bibliotheek, onderdeel uitmakend van het Geerhoekgebouw.
Tegen deze locatiekeuze kwam weerstand vanuit diverse hoeken (ook vanuit onze fractie), met name vanwege het in het geding zijn van de veiligheid in het drukke gebied met veel schoolgaande kinderen, de nodige winkels en een aangrenzende woonwijk. Uw college nam toen in oktober 2018 het besluit om alsnog van deze locatie af te zien. U gaf tevens aan verder te gaan met uw zoektocht naar een geschikte locatie en sprak de verwachting uit dit onderzoek in het voorjaar van 2019 af te ronden.

De fractie van de Roosendaalse Lijst is benieuwd naar de stand van zaken en heeft derhalve enkele vragen hierover:

1. Welke partijen en instanties heeft u betrokken bij het vervolgonderzoek en op welke wijze?
2. Heeft het onderzoek inmiddels geleid tot een nieuwe voorkeurslocatie en zo ja welke?
3. Indien dit nog niet het geval is, waarom niet en wanneer verwacht u dan wel te komen tot, en bekendmaking van, een nieuwe voorkeurslocatie?
4. Wanneer denkt u een aanvang te kunnen nemen met de þouw/verbouw van de nieuwe kazerne en wanneer moet de nieuwe kazerne in gebruik worden genomen?
5. Hoe vindt de financiering van de nieuwe kazerne plaats?

Voor beantwoording, zie link : LINK