Brandweerkazerne Wouw

In de bestuursrapportage 2018 van uw College wordt melding gemaakt van een onderzoek, in samenwerking met de brandweer, naar de mogelijkheden tot huisvesting van een brandweerkazerne voor Wouw in de Kloosterstraat 19a (gedeelte huidige pand cultureel centrum de Geerhoek).
Momenteel is ook een werkgroep uit Wouw (DNA van Wouw) samen met de Wouwse Dorpsraad juist bezig met het maken van (andere) plannen voor dit gebied.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft dan ook enkele vragen over dit onderzoek.

1. Is het de bedoeling dat de brandweerkazerne in Wouw weggaat van de huidige locatie aan de Donkenweg en zo ja, waarom en op welke termijn?

2. Zijn de plannen om mogelijk op het adres Kloosterstraat ‘l9a een kazerne op te richten besproken met de werkgroep “DNA van Wouw” en met de Wouwse Dorpsraad en zo ja, hoe zijn deze plannen ontvangen? Zo nee, waarom niet en gaat dit alsnog plaatsvinden?

3. Huisvesting op de vermelde locatie zal zeker gevolgen hebben voor de huidige “Geerhoek”. Wordt of is het bestuur van cultureel centrum “de Geerhoek” betrokken bij het onderzoek, zo ja, in welk stadium? Zo nee, waarom niet?

4. Zoals u weet ligt naast de locatie “Geerhoek” de basisschoot, de peuteropvang en de kinderopvang. Acht u het bij voorbaat niet onverstandig, in de nabijheid van deze zeer drukke locaties, (met name erg vee[ kinderen) een brandweerkazerne te situeren?

5. Onderzoekt u ook andere locaties in Wouw en zo ja, welke? (mogelijk ook de huidige?)

6. Wat is de tijdsplanning van het onderzoek?

7. Bent u bereid de Raad te informeren over de voortgang van het onderzoek?

Voor beantwoording, zie link : LINK

Er zijn ook aanvullende vragen gesteld na de beantwoording van bovenstaande, deze additionele vragen en de beantwoording door het college hiervan vindt u hier : LINK2