Achterhaalde online informatie voor ondernemers

Het aantrekken van nieuwe bedrijven en vooral met een gevarieerd aanbod in activiteiten, is een veelgehoorde wens van het college. Nu zijn er vele manieren om nieuwe ondernemers te verleiden zich te vestigen in Roosendaal. Een zeer belangrijk onderdeel in deze tijd is de online aanwezígheid en presentatie van onze gemeente richting ondernemers. Steeds meer ondernemers zijn immers dagelijks online om zaken te doen, kennis te vergaren en dus ook om informatie te zoeken over gemeenten waar ze zich kunnen vestigen. De ingang voor ondernemers voor online informatie en inspiratie over ‘ondernemen in Roosendaal’ is de webpagina na www.roosendaal.nl/ondernemen. De geboden informatie en de wijze van presenteren op dít gedeelte van onze gemeentelijke website, laat volgens de Roosendaalse Lijst mild gezegd ‘zeer te wensen over’.

Los van het feit dat de eerste zakelijke kennismaking met Roosendaal allesbehalve aantrekkelijk is, (geen welkomstwoord, foto’s, video, quotes ondernemers die hier al gevestigd zijn etc.) zien we dat de geboden informatie verder ook zeer karig en soms zwaar achterhaald is. Zo worden ondernemers onder ‘informatie bedrijven – Economisch Actieplan’ nog steeds uitgenodigd voor de slotconferentie van het Economisch Actieplan (5 maart jl.). Verder worden onze bedríjventerreinen gepromoot met onaantrekkelijke teksten zonder visuele elementen zoals foto/video en krijg je als ondernemer op de hoofdpagina van ondernemen in Roosendaal, direct de link ‘ondernemers in financiële problemen’ voor je neus. Er zijn hiernaast nog veel meer elementen op dit gedeelte van de website die niet actueel zijn, verre van aantrekkelijk gepresenteerd worden of zelfs ontbreken.

De Roosendaalse Lijst heeft hierover de volgende vragen
1. Bent u net als de Roosendaalse Lijst van mening dat een goede online aanwezigheid en presentatie van de gemeente Roosendaal van steeds groter wordend belang is om nieuwe ondernemers aan te trekken? Graag een toelichting.
2. Onderschrijft u de constateríngen van de Roosendaalse Lijst over de weinig inspirerende en op bepaalde plaatsen zelfs sterk achterhaalde informatie op roosendaal.nl/ondernemen? Graag een toelichting.
3. Bent u voornemens om dit gedeelte van de website in overleg met ondernemers aan te pakken en te voorzien van actuele, aantrekkelijke en relevante informatie? Zo ja, wanneer gaat u dit realiseren? Zo nee, waarom niet.
4. Op welke andere manieren gaat u ondernemers (met meer gevarieerde activiteiten dan enkel logistiek) online en offline verleiden zich te vestigen in Roosendaal?
5. Komt er een vervolg op het inmiddels afgeronde Economisch Actieplan? Graag een toelichting.

Voor beantwoording, zie link : LINK