Evaluatie kwaliteit grasmat Markt in Wouw

Na de reconstructie van de grasmat op de Markt in Wouw, zou deze evenementbestendig moeten zijn. Na waarneming voor en na evenementen blijkt echter dat de kwaliteit van de grasmat nog niet optimaal is voor intensief gebruik. Zo was het vrij nat en drassig voorafgaand en na ‘Wouw on lce’. Afgelopen donderdag, vooraf aan de festiviteiten op Koningsdag, was de toestand van de grasmat verre van goed, zoals op bijgaande foto te zien is.

Ook na andere evenementen, met name de kermis in september, ligt de grasmat er altijd zeer beroerd bij.

De Gemeenteraad is ook de afgelopen periode aangesproken op de staat van het veld. Zoals tijdens de ludieke Boerenraadszitting door de “Priens van Paplaand” in zijn redevoering en tíjdens het verkiezingsdebat in Wouw, in Café Donkenhof. Na iedere festiviteit moet de gemeente in actie komen om het veld te egaliseren en opnieuw in te zaaien, zoals net voor Koningsdag is gebeurd.
Omdat het gras daarna weer in gebruik is voor festiviteiten, lijkt het inzaaien verloren moeite. Gezien het feit dat er steeds meer evenementen plaatsvinden op de Markt ¡s een goede, stevige grasmat en een nog beter beheer noodzakelijk.

Om tot een gedragen oplossing te komen kan de gemeente naast eigen expertise ook experts uit het dorp betrekken bij het vinden van een langdurige oplossing. Door krachten te bundelen verhogen we de betrokkenheid in het dorp, maken we deze grasmat evenementbestendig en geven we een mooi aanzicht van een prachtige Markt. Een plaatje om trots op te zijn.

Daarover hebben we de volgende vragen
1. Wat is de reden dat na de reconstructie van deze grasmat, de kwaliteit van het gras en ondergrond ogenschijnlijk achteruit is gegaan?
2. Bent u bereid om samen met inwoners dit probleem te bespreken en op te lossen, door zowel expertise uit het dorp als ambtelijke expertise met elkaar te verbinden? Zo ja, wanneer denk u dat dit kan plaatsvinden?
3. Ook bij het Vrouwenhof heeft een reconstructie van de grasmat plaatsgevonden. Bezoekers van het Vrouwenhof melden toch regelmatig nog natte stukken in het gras. Wat is de status van deze reconstructie en worden hier soortgelijke problemen met deze grasmat als in Wouw ondervonden?

Voor beantwoording, zie link : LINK