Beschut werken

Aan het begin van dit jaar hebben de D6 gemeenten, verenigd in het werkplein Hart van West-Brabant afgesproken gezamenlijk invulling te geven aan de uitvoering van Beschut Werken. Dit betekent dat voor een specifieke doelgroep uit de Participatiewet met weinig tot geen uitzicht op de arbeidsmarkt, werkplekken worden gecreëerd met specifieke begeleiding. De uitvoering hiervan ligt in handen van WVS.

De Roosendaalse Lijst juicht deze werkplekken toe omdat deze doelgroep volgens ons niet tussen wal en schip mag belanden. We constateren echter vanuit de derde kwartaalrapportage van WVS, dat er nog maar een gering aantal plekken is gerealiseerd. De target voor dit jaar met de D6 gemeenten is het invullen van 35 beschutte werkplekken terwijl er slechts 2 plekken zijn ingevuld. Roosendaal zou dit jaar 14,7 fte invullen maar er is slechts 1 persoon begonnen op een beschutte werkplek.

Hierover hebben wij de volgende vragen:

1. Waarom blijft de gemeente Roosendaal achter op het realiseren van beschutte werkplekken?
2. Verwacht u dat de target van 14,7 fte dit jaar nog wordt gerealiseerd, zo ja per wanneer en zo niet, waarom gaat het dit jaar niet meer lukken?
3. Hoeveel beschutte werkplekken gaat de gemeente Roosendaal volgend jaar realiseren?
4. Welke consequenties heeft het niet (voldoende) invullen van beschutte werkplekken op de begroting van WVS en daarmee uiteindelijk op het aandeel dat de gemeente Roosendaal dient bij te betalen? Graag een toelichting hierop.
5. Wat gebeurt er op dit moment met de mensen die in aanmerking komen voor Beschut Werken maar niet geplaatst zijn?

Voor beantwoording, zie link : LINK