Bibliotheek activiteitenplan met begroting

KompasOp vrijdag 19 juni heeft een aantal raadsleden en partijen een themamiddag bijgewoond op uitnodiging van de bibliotheek VANnU om meer duidelijkheid te krijgen over hun doelstellingen voor de periode 2015-2018. De Roosendaalse Lijst was aanwezig met drie raadsleden en is onder andere bijgepraat over onderwerpen als de bibliotheek op school, aanpak laaggeletterdheid en de bibliotheek in de wijken en dorpen.

Deze beleidsdoelstellingen en daaruit volgende maatschappelijke effecten worden ook goed omschreven in het “Programma van Eisen bibliotheekwerk 2015-2018” van de gemeente Roosendaal van 12-6-2014. De twee hoofddoelstellingen daaruit: het bevorderen van lezen en het stimuleren van de taalontwikkeling, zijn zelfs uitgesplitst in duidelijke subdoelstellingen. Daarnaast zijn nog 5 nadere eisen en randvoorwaarden gesteld, te weten: wijken en dorpen, aantrekkelijke binnenstad, samenwerking, innovatie en inhoudelijke samenwerking de kring.

De meeste van deze (sub)doelstellingen worden door de bibliotheek ook benoemd in hun inspraakreacties, hun ingekomen stukken bij de raad en tijdens de afgelopen themabijeenkomst. Wat echter de mate van prioriteit is en het daaruit voortvloeiende budget en inzet van uren per activiteit (per subdoelstelling) en randvoorwaarden, is niet duidelijk.

Dit inzicht in de prioriteitstelling is onontbeerlijk in het nemen van een doordachte beslissing over de (een mogelijke?) subsidieaanvraag. Het is aan de gemeenteraad om gewicht te geven aan de specifieke gewenste doelstellingen en maatschappelijke effecten en dit af te zetten tegen de aangeboden prioriteitsstelling. De uitvoering (het hoe) is daarna aan de aanbieder (bibliotheek).

In het “Programma van Eisen bibliotheekwerk 2015-2018” wordt in hoofdstuk 4 duidelijk omschreven waaraan een subsidieaanvraag van de bibliotheek moet voldoen, onder andere:
Een activiteitenplan
A. Een beschrijving van de activiteit, met per activiteit de bijdrage aan het gestelde maatschappelijk effect, de bijdrage aan de gestelde doelstellingen en
de meetbare prestaties welke aan uw activiteit zijn verbonden.
B. Een onderbouwde, sluitende begroting met ….kostprijs per activiteit …. voor elk subsidiejaar apart.

In het proces van de gemeenteraad om te komen tot een goed kader voor het bibliotheekwerk 2015-2018 heeft de fractie van de Roosendaalse Lijst enkele vragen:

1. Heeft de bibliotheek VANnU een subsidieaanvraag ingediend, opgesteld volgens het “Programma van Eisen bibliotheekwerk 2O15-2018”?
Zo ja, kunt u deze dan ter inzage aan de raad geven?

Indien er nog geen subsidieaanvraag is ingediend:

2. Wanneer kan de gemeenteraad deze verwachten in aanloop naar de begroting 2O16? aangezien de gestelde indiendatum in het “Programma van Eisen bibliotheekwerk 2015-2018” inmiddels is verstreken?

3. Zal de gemeente er zorg voor dragen dat de subsidieaanvraag een onderbouwde, sluitende begroting met kostprijs per activiteit, per subsidiejaar bevat?

De bibliotheek geeft in haar reacties aan een ander inzicht te hebben dan de gemeente over de hoogte van de subsidie voor de komende jaren. Om te voorkomen dat we appels en peren vergelijken de volgende vraag:

4. Kan de gemeente de bibliotheek verzoeken het verschil in subsidiehoogte inzichtelijk te maken in de subsidieaanvraag? Door één van de volgende
manieren:
a. twee aanvragen met sluitende begrotingen te overleggen. Een aanvraag/begroting die voldoet aan de subsidiehoogte voorgesteld door de gemeente, en een aanvraag/begroting die voldoet aan de subsidiehoogte voorgesteld door de bibliotheek
b. één aanvraag met sluitende begroting te overleggen met daarin duidelijk aangegeven bij welke activiteit het budget in welke mate lager wordt, als de subsidie een lagere hoogte heeft.

Voor beantwoording zie link : LINK