Bibliotheek VANnU

In het persbericht van de bibliotheek VANnU werkt de bibliotheek aan de invoering van de ´Bibliotheek op school´. Zij zoekt naar een intensieve samenwerking tussen basisscholen, bibliotheken en gemeente om de onderwijsresultaten op het gebied van lees- en taalvaardigheid en informatie- en mediavaardigheden te stimuleren.

Naar aanleiding van het vorenstaande hebben wij de volgende vragen:
1. Wat bedoelt u in uw persbericht met alternatieve dienstverlening?

2. U beoogt de huidige servicepunten op te heffen. Op welke termijn wilt u dit realiseren?

3. U stelt voor een kwartiermaker aan te stellen voor het voeren van de gesprekken in de dorpen en wijken? Hoe wordt dit vormgegeven en met wie worden de gesprekken gevoerd? Er zijn al keuzes gemaakt. Kunt u aangeven wat de toegevoegde waarde dan nog is van de te voeren gesprekken?

4. U laat weten binnenkort te starten met het veranderingsproces naar nieuwe producten en diensten. Wat verstaat u onder binnenkort? En wat moeten we verstaan onder nieuwe producten en diensten?

5. Op welke termijn verwacht u dat het samenwerkingprogramma met de overige partijen, de basisscholen en bibliotheek, is afgerond?

6. Voorts rijst de vraag of u zich in de toekomst enkel richt op schoolgaande kinderen en/ of blijven de huidige voorzieningen voor anderen als ouders, voogden en ouderen ook bestaan?

7. Door de huidige steunpunten op te heffen verdwijnen voorzieningen welke nog niet zo lang geleden waren opgestart. Ziet u dit als kapitaal vernietiging? Zo ja waarom, zo nee waarom niet?

8. Uit de dorpen en wijken is weerstand tegen het opheffen van de huidige steunpunten. ( de handtekeningen actie ) Heeft u oor voor deze geluiden, zo ja wat gaat u daar aan doen, zo nee waarom niet?

Voor beantwoording zie link : LINK