Budget en meetbare prestaties per activiteit bibliotheekwerk

De beleidsdoelstellingen en daaruit volgende maatschappelijke effecten wat betreft bibliotheekwerk in Roosendaal worden goed omschreven in het “Programma van Eisen bibliotheekwerk 2015-2018” van de gemeente Roosendaal van 12-6-2014.

De Raadsmededeling 1-2016 Meerjarenplan Bibliotheek VANnU 2016-2018 schetst een drietal activiteiten (pijlers) waar de Roosendaalse lijst zich goed in kan vinden.

Wat echter de mate van prioriteit is tussen deze pijlers en het daaruit voortvloeiende budget en inzet van uren per activiteit wordt in de raadsmededeling niet duidelijk. Eveneens is de meetbare prestatie aan het eind (waarop de volgende meerjaren subsidie kan worden gestoeld) niet benoemd. Dit inzicht in budget en meetbare prestatie per activiteit is onontbeerlijk in het nemen van een doordachte beslissing over de huidige subsidieaanvraag.

De Roosendaalse Lijst heeft de volgende vragen:
1. Is de ingediende subsidieaanvraag opgesteld volgens de richtlijnen zoals door de raad benoemt in het “Programma van Eisen bibliotheekwerk 2015-2018”? Indien nee, waarom niet?
2. Wat zijn de budgetten per activiteit (pijler)?
3. Wat zijn de meetbare prestaties per activiteit (pijler)?
4. Wat zijn de voorgestelde omvormingen van steunpunten en de geboden alternatieven in/voor de wijk of dorp?

Voor beantwoording, zie link : LINK