Communicatie en inspraak plantsoenrenovatie

WiFiMede naar aanleiding van een artikel in BN de Stem, waarin melding wordt gemaakt van het saneren van verouderde plantsoenen, heeft de Roosendaalse Lijst de nodige vragen gehad, met name ook vanuit de dorpen, waar nu precies de renovaties plaats gaan vinden. De indruk, althans in het artikel, werd gewekt dat enkel de stad en vooral de Westrand aangepakt zou worden.

Hoewel er wel reeds enige informatie over deze renovatie vanuit de gemeente is verstrekt en op de website is geplaatst, heerst er blijkbaar, vooral bij onze inwoners, toch nog de nodige onduidelijkheid.

De fractie van Roosendaalse Lijst heeft daarom onderstaande vragen:

1. Is het mogelijk om helder aan te geven en te communiceren richting onze inwoners (bijv. via de Bode) welke plantsoenen in welke wijken en dorpen aangepakt gaan worden en wanneer? Zo ja, op welke termijn gaat u dit communiceren en op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
2. Kunnen bewoners zelf verouderde plantsoenen aanmelden bij de gemeente of is er een bepaalde vorm van inspraak met betrekking tot deze renovaties en zo ja, kunt u dit meenemen in uw communicatieplan?
3. De Raad heeft 5 ton beschikbaar gesteld voor extra onderhoud, hetgeen u gaat gebruiken voor deze renovaties. Hoeveel geld zou u nodig hebben indien u in de gehele gemeente de sterk verouderde plantsoenen zou saneren?
4. Ovenrweegt u om het adopteren van groenstroken nogmaals onder de aandacht te brengen? Zo ja waarom, zo nee waarom niet?

Voor beantwoording zie link, LINK