Continuering HHT regeling

In de Raadsmededeling “Continuering Huishoudelijke Hulp Toelage” deelt u mede deze gelden wederom via dienstencheques en onder dezelfde voorwaarden ter beschikking te zullen stellen. Naast de oude doelstelling, het behoud van werkgelegenheid voor medewerkers van zorgaanbieders, wilt u nu ook personen, die een beroep doen op de Participatiewet, een kans geven te participeren.

1. Heeft u hierover afspraken gemaakt met het Werkplein?

U wilt de aanvraag digitaliseren. Dit om de administratie handelingen beter te stroomlijnen.
2. Wordt dit de enige mogelijkheid om een aanvraag te doen of kan dit straks ook nog telefonisch of persoonlijk bv via de WegWijs balie?

3. Hoe gaat u dit communiceren?

Door overschotten van de budgetten van 2015-2016 is in 2017 incidenteel €578.408.74 beschikbaar. Een gedeelte hiervan wilt u aanwenden om een digitaal systeem aan te schaffen.
4. Hoe hoog is dat bedrag en bent u vrij dit daarvoor in te zetten?

Vanaf 2018 bedragen de beschikbare middelen €231.150.
5. Welk bedrag is er door Het Rijk voor 2017 beschikbaar gesteld?

In 2016 zijn er 10.953 dienstencheques ingekocht. Een forse toename ten opzichte van voorgaande jaren.
6. Waar baseert u uw veronderstelling op, dat er stabiliteit in de aanvraag zal zijn ?

Bij de conclusies zegt u ,dat, na besluitvorming de zorgaanbieders, team WegWijs en de Adviesraad Sociaal Domein zullen worden geïnformeerd.
7. Wie nemen, wanneer een besluit?

Voor beantwoording, zie link : LINK