Cultuurgelden

In raadsmededeling 62-2017 1 nota Cultuurfonds wordt gemeld dat €90.000 structureel wordt vrijgemaakt uit het budget voor Cultuur voor de inrichting van het Cultuurfonds. Daarnaast wordt vanaf 2019 de activiteitensubsidie Cultuur van €120.000 beschikbaar gesteld voor het Cultuurfonds.

Financiering is dus gezocht binnen de bestaande budgetten.

Onze fractie heeft hierover de volgende toelichtende vragen:

1. Kunt u aangeven uit welk(e) bestaand budget(ten) de €90.000 afkomstig is en welke werkzaamheden hier voorheen voor werden uitgevoerd?

2. In de raadsmededeling staat dat de bevoegdheid voor een deel van de subsidieverlening voor Cultuur gemandateerd wordt aan het Cultuurfonds. Welke cultuurgelden buiten de gelden die over gaan naar het Cultuurfonds zijn er nog ter beschikking? En voor welke culturele activiteiten?

3. Uit de pot van €150.000,- voor activiteitensubsidies sport, cultuur, recreatie en ontspanning wordt €120.000 gehaald voor het Cultuurfonds. Vindt u niet dat de verhouding cultuur enerzijds en sport, recreatie en ontspanning anderzijds zo tamelijk uit balans is? Graag een toelichting.

4. Met de motie Cultuurfonds werd destijds beoogd een impuls te geven aan cultuuruitingen in onze gemeente. Wat er nu gebeurt is dat er geld van het ene potje naar het andere potje gaat en er in feite slechts een ander etiket” op komt met een andere “jury” voor nagenoeg dezelfde activiteiten; kortom, een soort van sigaar uit eigen doos. Deelt u deze mening? Graag een toelichting hierop.

5. Vormen de doelstellingen waaraan activiteiten vorig jaar moesten voldoen voor de activiteitensubsidie, ook volgende jaren het kader voor ondersteuning vanuit het Cultuurfonds?

6. De motie om te komen tot een Cultuurfonds is al in juni 2016 aangenomen. Waarom heeft het zo lang geduurd om te komen tot dit fonds en waarom is bij de kadernotabehandeling 2018, in juni 2017 , (financieel) geen rekening gehouden met het op te richten Cultuurfonds?

Voor beantwoording, zie link : LINK