Cultuurnota

Via Raadsmededeling 26B-2016 informeert u ons over de stand van zaken inzake de motie “Cultuurvisie Roosendaal”. We kunnen lezen dat voorbereidingsfase is afgerond en dat het nu tijd is voor de uitvoerende fase door een “culturele netwerkorganisatie”. Een en ander zal moeten leiden tot een cultuurnota, uiterlijk eind 2016.

De Roosendaalse Lijst heeft eerder vragen gesteld over een poppodium in Roosendaal, eventueel in combinatie met het muziekhuis “de Suite”. Uit de beantwoording bleek dat dit gebouw wellicht niet de meest geschikte locatie hiervoor zou zijn.

Zonder nu meteen op zoek te gaan naar alternatieve gebouwen voor een pop- annexcultuurpodium heeft de Roosendaalse Lijst nog wel enkele aanvullende vragen hierover.

1. Bent u van mening dat er in Roosendaal, ondanks de aanwezigheid van dergelijke voorzieningen in Bergen op Zoom en Breda, ruimte moet zijn voor een pop- annex Cultuurpodium, op welke (aangepaste) schaal dan ook? Zo ja waarom en hoe gaat u hieraan een bijdrage leveren? Zo nee, waarom niet?

2. In het verleden zijn meerdere plannen gelanceerd/ideeen geopperd om te komen tot een pop-/cultuurpodium, maar deze hebben tot op heden niet geleid tot realisatie hiervan. Deelt u derhalve de conclusie van de RL dat hieruit blijkt dat er wel degelijk behoefte aan is, maar dat er wellicht geen passend gemeentelijk beleid hieraan ten grondslag ligt? Zo ja, bent u bereid in de komende cultuurnota met deze behoefte rekening te gaan houden en in welke vorm? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u bereid om de mogelijkheid tot oprichting van een soort van popraad te initieren/stimuleren of in ieder geval er voor zorg te dragen dat in de netwerkorganisatie ook plaats is voor een afvaardiging uit die hoek? Zo ja, hoe gaat u dat verder vormgeven, zo nee, waarom niet?

Voor beantwoording, zie link : LINK