Decembercirculaire

Bij de begrotingsbehandeling 2016 konden we als Raad voor het eerst sinds lange tijd weer een structureel overschot bestemmen; een bedrag van ruim 8 ton is toen middels een amendement toegewezen aan een aantal, door de Raad vastgestelde, bestedings-doelen. Inmiddels is de decembercirculaire verschenen en hierdoor krijgen we weer een actueel inzicht in de Algemene Uitkering (een zeer belangrijke inkomstenbron voor de gemeente) en ook in andere doeluitkeringen en financiele relaties tussen Rijk en gemeente.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft dan ook de navolgende vraag?

Kunt u aangeven wat de belangrijkste bevindingen/conclusies zijn uit de december-circulaire wat betreft eventuele structurele vrije bestedingsruimte voor de komende jaren en wat er nog meer verandert ten opzicht van de vastgestelde (meerjaren-) begroting 2016 en verder?

Voor beantwoording, zie link : LINK