Vertraging De Stappen

Geachte voorzitter,

Volgens de planning zou de nieuwbouw van “IKC – De Stappen” (integraal kind centrum) in Wouw medio 2021 opgeleverd worden, zodat met ingang van schooljaar 2O21-2022 de nieuwe school in gebruik kan worden genomen.

Er bereiken ons nu echter berichten dat vanwege aanwezigheid van vleermuizen in de te slopen gebouwen er waarschijnlijk een flinke vertraging (5 maanden) in de planning gaat ontstaan. Ouders van de leerlingen zouden hierop zijn gewezen middels een schrijven vanuit de schoolleiding.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hierover enkele vragen:

1. Klopt het dat de nieuwbouw mogelijk vertraagd dreigt te worden en zo ja,
– wat is de precieze oorzaak van de vertraging?
– Wat is het gevolg van de vertraging voor:
a. De geplande opleverdatum?
b. Datum ingebruikname school?
c. Overige zaken, zoals hoogte benodigd krediet?

2. Gaat u actief maatregelen nemen om deze mogelijke vertraging tegen te gaan en zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

3. Heeft de vertraging ook mogelijke gevolgen voor de doordecentralisatie Primair Onderwijs en zo ja, welke?

Ook de bouw/verbouw van het stadskantoor loopt momenteel vertraging op vanwege de aanwezigheid van beschermde vleermuizen

4. ls het mogelijk om (diervriendelijke) preventieve maatregelen te nemen in gemeentelijke gebouwen om te voorkomen dat vleermuizen of andere beschermde diersoorten zich daar gaan nestelen en zo ja, welke preventieve maatregelen?

Voor een download van deze termijn, zie link : LINK