Digitale bezoekersregeling straatparkeren

Met ingang van 1-1-2017 is een digitale bezoekersregeling van kracht voor bewoners in het betaald parkeren gebied. Per adres kan er één digitale bezoekersregeling via het E-loket worden aangevraagd. Hiervoor is een DigiD code nodig.

Op zich een goede zaak, maar naast deze digitale bezoekersregeling is er geen regeling getroffen voor mensen, met name voor senioren, die niet over digitale middelen, zoals bijv. een smartphone beschikken.

Het is de Roosendaalse Lijst bekend dat bij sommige andere gemeenten in Nederland een BezoekersParkeerPas is ingesteld. Deze parkeerpas is dan alleen te verkrijgen bij de servicebalie van Parkeerbeheer en aan te vragen bij het Gemeenteloket. Als voorbeeld noemen wij o.a. de gemeente Maastricht De BezoekersParkeerPas is alleen voor bewoners en niet voor bedrijven. De aanvrager hoeft zelf geen auto of parkeervergunning te hebben.

Wij hebben ook kennis genomen van de schriftelijke vragen van de PvdA op 23-1-2017 en de antwoorden hierop van de verantwoordelijk wethouder.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft, mede n.a.v. de ingezonden brief van de KBO werkgroep Belangenbehartiging d.d. 23 februari jl. aan het college van B&W over dit onderwerp, nu enkele vragen hierover.

1. Bent u het met ons eens dat alle inwoners in het betrokken betaald parkerengebied ook zonder digitale middelen gebruik moeten kunnen maken van een bezoekersregeling, bijvoorbeeld d.m.v. een BezoekersParkeerPas?

2. Zo ja, welke procedure en constructie/wijze waarop heeft u hierbij dan voor ogen?

3. Zo niet, vindt u dat u daardoor niet tekort schiet in de dienstverlening aan met name ouderen?

Voor beantwoording, zie link : LINK