Digitalisering Overheid

De overheid streeft ernaar, dat uiterlijk 2017, alle bedrijven en burgers, die met hen zaken doen, dit digitaal kunnen afhandelen. De focus van de overheid ligt derhalve vooral op het inrichten van een goede digitale infrastructuur.
Uit onderzoek van Unie KBO blijkt, dat maar liefst 87% van de ouderen hulp van onder meer familie, vrijwilligers en ambtenaren moet inschakelen.

Dit brengt de Roosendaalse Lijst op de volgende vragen:

1. Onderschrijft u de intentie van de overheid tot verdere digitalisering?
Zo ja, waarom wel, zo nee, waarom niet?

2. Bent u bekend met het hoge percentage ouderen (87%), dat moeite heeft met het zelfstandig digitaal opvragen en/of aanleveren van informatie?

3. Vindt u het een taak van de (lokale) overheid om voor een vangnet te zorgen, zodat de zelfstandigheid van onze ouderen langer gewaarborgd kan blijven?

4. Als u bovenstaande vraag met “ja” beantwoordt; Welke maatregelen heeft u hiervoor al getroffen of gaat u nog nemen en op welke termijn?

Voor beantwoording, zie link : LINK