EAP

De Roosendaalse Lijst onderschrijft het belang van een Economisch Actieplan. Het is duidelijk dat de gemeente op het vlak van economie vooral een faciliterende, aanjagende en verbindende rol heeft richting het bedrijfsleven. Om het Economisch Actieplan goed te kunnen monitoren/evalueren en in algemene zin op bepaalde punten meer inzicht te verkrijgen, heeft de Roosendaalse Lijst enkele vragen.

1. Op basis van welke meetbare doelstellingen in termen van werkgelegenheid/effect per spoor/actie wordt het Economisch Actieplan halfjaarlijks gemonitord?
2. Welke concrete te verwachten resultaten zitten er in dit plan in relatie tot de overkoepelende doelstelling om extra banen te genereren?
3. Kunt u per spoor/actie een nadere financiële specificatie/onderbouwing geven van de voorgestelde investering(en) en zo niet; waarom niet?
4. In het Economisch Actieplan wordt gesproken over het arbeidsmarktoffensief rondom mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In hoeverre en op welke wijze betrekt u hierbij de reeds bestaande werkgeversbenadering van de door de regio ingestelde multi-disciplinaire teams en het werkplein Hart van West-Brabant?
5. Een goede online strategie is in deze tijd van groot belang om vindbaar en aantrekkelijk te zijn voor bestaande en nieuw te vestigen ondernemers. Kunt u aangeven welke online strategie en bijbehorende middelen u in gaat zetten rondom het Economisch Actieplan?
6. Volgens de Roosendaalse Lijst liggen er binnen onze gemeente verschillende mogelijkheden op het gebied van toerisme/recreatie. Kunt u aangeven waarom het aspect toerisme/recreatie niet opgenomen is in het Economisch Actieplan?
7. Hoe/op welke wijze onderscheidt het Economisch Actieplan zich op het gebied van visie ten opzichte van het bestaande beleid?

Voor beantwoording, zie link: LINK