Eigen bijdrage WMO

Eigen bijdrage bij een WMO voorziening en de hoogte daarvan zijn regelmatig onderwerp van discussie. Midden en hogere inkomens kunnen daardoor worden geconfronteerd met een dermate hoge eigen bijdrage, dat die kan leiden tot het mijden van zorg. In de Raadsmededeling 66O-2016 wordt gesproken over 3 variaties in pakketten, die mogelijke zorgmijding kunnen voorkomen. Intussen is er op een aankondiging in de media begin oktober van “het tijdelijk afschaffen van de eigen bijdrage” een rectificatie gekomen.

Nu lezen we in BN-De Stem van 4 november: “Eigen bijdrage begeleiding WMO vervalt voor de komende twee jaar……” In de Raadsmededeling 66O-2016 van 3 november Inkoop WMO-maatwerkvoorziening begeleiding en dagbesteding, wordt hier met geen enkel woord over gerept.

Dit alles roept bij De Roosendaalse Lijst een aantal vragen op:

1. Klopt de informatie, dat er een intentie is de eigen bijdrage voor begeleiding en dagbesteding, voor een periode van twee jaar, terug te brengen naar nul?

2. Hoe verhoudt zich dit tot andere WMO voorzieningen; in het bijzonder tot de nieuwe aanbesteding Hulp in de Huishouding met lichte begeleiding?

3. Heeft u inzage in het aantal cliënten, dat voor deze maatregel in aanmerking gaat komen?

4. Verwacht u door de voorgestelde maatregel een toename van de vraag naar begeleiding of dagbesteding?

5. ln het verlengde hiervan zijn wij benieuwd naar de financiële consequenties. Kunt u die geven?

6. Het CAK is de bevoegde instantie om de hoogte van de eigen bijdrage vast te stellen. Kan de Gemeente deze taak zelf uit gaan voeren?

7. Kunt u, indien van toepassing, een overzicht geven van de verschillende tarieven eigen bijdrage, per vorm van WMO-ondersteuning?

8. Het krantenartikel eindigt met de tekst:
“De Gemeenteraad moet daar (afschaffen eigen bijdrage) formeel het besluit nog over nemen”. Op welke termijn kan De Gemeenteraad een raadsvoorstel hierover verwachten?

Voor beantwoording, zie link : LINK
Red.: Bij antwoord op vraag 8 wordt gerefereerd naar een wetsartikel, dat verder niet vermeld wordt, dat is na te lezen via deze link : LINK