Evenementennota

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft na het lezen van het raadsvoorstel over de evenementennota een aantal vragen. Deze vragen luiden:

1. Kunt u aangeven hoe bewaakt wordt dat er een gevarieerd aanbod ontstaat en er ruimte is voor de ontbrekende segmenten? Welke inhoudelijke criteria worden bij de beoordeling van de aanvraag gebruikt?

2. Is er een maximaal aantal evenementen per jaar gedefinieerd? Zo ja, hoeveel is dit dan en welke criteria worden daarbij gehanteerd? Zo nee, betekent dit dan dat er een ongelimiteerd aantal evenementen per jaar kan plaatsvinden?

3. Kunt u aangeven hoe u het aanbod over het jaar wil spreiden? Welke criteria worden hierbij gehanteerd?

4. In de genoemde categorieën is er ook een geluidsnormering per categorie opgenomen, is de voorgestelde normering in overeenstemming met de huidige situatie? Indien dit niet zo is, kunt u dan aangeven wat de verschillen zijn?

5. Niet alle evenementen vallen onder deze evenementennota. Hoe wordt geborgd dat de evenementenkalender een volledig beeld geeft van alle evenementen? Hoe en waar wordt de evenementenkalender gepubliceerd?

6. Is de constatering terecht dat de inrichting van de níeuwe werkorganisatie en de gewenste uitbreiding van facilitaire ondersteuning niet met extra financiële middelen gepaard gaat en binnen de bestaande budgetten wordt uitgevoerd? Zo nee, wat zijn dan de extra kosten en hoe vindt de dekking plaats?

7. In de nota wordt aangegeven dat er in 2017 een evaluatie volgt met betrekking tot de beleidsnota meerjarige vergunningen. Wanneer is de uitkomst van deze evaluatie bekend? Indien de evaluatie al heeft plaatsgevonden: wat waren de resultaten daarvan? Hoe wordt omgegaan met de uitkomsten hiervan, zeker in relatie tot de voorliggende nota?

Voor beantwoording, zie link : LINK