Handhaving

Overlast in een buurt kan variëren van hinderlijk gedrag, verkeerd aangeboden huisvuil, drugshandel, parkeerovertredingen, afval dumpen, enzovoorts. Al deze vormen van overlast belasten het leefklimaat in een buurt.

Toezicht en handhaving door de Politie vormt een belangrijk instrument om overlast in wijken en dorpen aan te pakken en zo de veiligheid en leefbaarheid te vergroten. De fractie van de Roosendaalse Lijst hecht er dan ook veel waarde aan, dat de inzet die gepleegd wordt op toezicht en handhaving overeenkomt met de signalen van overlast die uit de samenleving komen.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hierover de volgende vragen

1. Hoeveel meldingen zijn er dit jaar tot nu toe per wijk en dorp binnengekomen inzake de verschillende vormen van overlast?

2. Komt het toeziend en handhavend optreden door de Politie volgens u overeen met de signalen van overlast die uit de samenleving komen? Graag een toelichting

3. Zijn er aspecten van overlast in wijken en dorpen die in het kader van toezicht en handhaving te weinig aandacht krijgen? Zo ja, om welke aspecten gaat het?

4. Zou uitbreiding van de capaciteit voor toezicht en handhaving volgens u wenselijk zijn?

Voor beantwoording, zie link : LINK