Herstructurering WVS-groep

Met het in werking treden van de Participatiewet zijn gemeenten opdrachtgever aan de werkpleinen en vervolgens zijn de werkpleinen leidend in de uitvoering van de nieuwe wet. Voorheen was de WVS-groep de enige partner om mensen met een geringer arbeidsperspectief naar een baan te begeleiden. Momenteel wil ook Randstad/Baanbrekend deze diensten aanbieden.

De Roosendaalse Lijst heeft de volgende vragen betreffende de herstructurering WVS:

1. Worden er prestatieafspraken gemaakt, of doelstellingen afgesproken, tussen de werkpleinen en WVS als het gaat om aantallen, ontwikkeling en (duurzame) uitstroom en zo ja, welke?
2. Worden er prestatieafspraken gemaakt, of doelstellingen afgesproken, tussen de werkpleinen en Randstad/Baanbrekend als het gaat om aantallen, ontwikkeling en (duurzame) uitstroom en zo ja welke?
3. Heeft Randstad/Baanbrekend straks ook de mogelijkheid om mensen met lagere loonwaardes dan 80% te bemiddelen?
4. Zo ja, hoe verhoudt dit zich tot ons eigen leerwerkbedrijf WVS? Betalen we nu niet dubbel?
5. En zo ja, wie zorgt voor onafhankelijke gelijke spelregels in de verdeling van mensen tussen WVS en Randstad/Baanbrekend en wie verdeelt de mensen?
6. Wat kost Randstad/Baanbrekend jaarlijks en wat zijn hun resultaten als het gaat om (duurzame) uitstroom in aantal en in geld uitgedrukt? En hoe verhoudt zich dat met de kosten als WVS-groep dit zou doen?)
7. Kan Randstad/Baanbrekend de extra begeleiding bieden die mensen uit de loonwaarde groep 30-70% nodig heeft en zo ja; op welke wijze en waar baseert u dat op?
8. Bestaat er een risico dat zo (een gedeelte van) de groep tussen 30-70% loonwaarde tussen wal en schip gaat vallen, gelet op de extra begeleiding die nodig is en zo ja, hoe dekt u dit af?
9. Zijn veel mensen uit de loonwaardegroep 80-100% niet in staat zelf een plek op de arbeidsmarkt te vinden? Graag een toelichting.
10. Waarom kan WVS eventueel (een deel van) deze loonwaardegroep 80-100% niet begeleiden?
11. Hoe is de stand van zaken mbt de invulling van beschut werken?

Organisatiekosten
De financiële middelen in het sociaal domein worden steeds kleiner. Herstructureren betekent ook goed naar de kosten van de huidige organisatie te kijken en eventuele besparingen te bewerkstelligen. WVS geeft aan dat in de toekomst mogelijkheden kunnen ontstaan voor besparingen op overhead, bedrijfskosten en locaties.
12. De Roosendaalse Lijst wil graag weten wat en hoeveel de doelstellingen in besparing op organisatiekosten (overhead, bedrijfskosten en locaties) zijn en wat het tijdspad is?
13. Hoe en wanneer worden we als raad op de hoogte gehouden omtrent de vorderingen in besparingen op deze organisatiekosten.?

Werkgeversbenadering
De multi-disciplinaire teams (gemeenten, UWV, WVS) richten zich op het plaatsen van mensen uit de Participatiewet in het reguliere bedrijfsleven. Gelet op de quotumwet worden de pijlen veelal gericht op bedrijven met 25 + medewerkers.
14. Hoe gaan u en WVS om met de kleinere bedrijven met minder dan 25 medewerkers in dienst? Ook zij hebben behoefte aan personele ondersteuning en hebben vraag naar maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voor beantwoording, zie link: LINK