Historisch bankgebouw Van Lanschot in de Molenstraat

Rijksmonument Bank Van Lanschot Molenstraat.

Monumenten hebben een meerwaarde voor onze samenleving. Ze hebben een gebruikswaarde en ze versterken onze culturele identiteit en daarmee de sociale cohesie. Daarnaast is de economische waarde van een monumentaal gebouw van groot belang.

Het in gebruik nemen van een monumentaal gebouw kan de directe omgeving versterken. De fractie van de Roosendaalse Lijst is daarom van mening dat het historische karakter van een straat of een gebied zoveel mogelijk behouden moet blijven.

Eén van de mooiste monumentale gebouwen van Roosendaal is de Bank Van Lanschot. Dit gebouw in de Molenstraat staat in het hart van de binnenstad (Binnenstadsring) -in de directe omgeving van het Cultuurcluster- en staat al ruim 4 jaar te koop. De Roosendaalse Lijst is van mening door het hergebruik van dit rijksmonument , de Molenstraat fysiek en leefbaarheid enorm zal versterken maar ook dat de aantrekkelheid en de cultuurhistorischewaarde van de binnenstad zal toenemen.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hierover de volgende vragen voor het College:

1. Is het college bereid om kansen en mogelijkheden te onderzoeken die dit rijksmonument (de Bank van Lanschot ) biedt voor de binnenstad van Roosendaal ? Graag een toelichting

2. In de raadsvergadering van donderdag 13 oktober jl heeft het college aangeven een goede samenwerking te koesteren met de eigenaar ( provincie)van het klooster Mariadal ivm met de toekomstige ontwikkelingen. Hoe denkt het college er over om dit zelfde instrument toe te passen en samenwerking en verbindingen te zoeken met eigenaar van het rijksmonument Bank van Lanschot aan de Molenstraat? Graag een toelichting.

3. Is het college bereid hierover in overleg te gaan met eigenaar en partijen die daar een belangrijke rol in kunnen spelen? Graag een toelichting

Voor beantwoording, zie link : LINK