Inbraaksubsidie

Met belangstelling lazen wij het persbericht van de portefeuillehouder Veiligheid: “Eigenaren van koopwoningen in een aantal geselecteerde gebieden in Roosendaal kunnen vanaf 1 januari a.s. subsidie krijgen voor het nemen van inbraakwerende maatregelen.

De gemeente neemt de helft van het door de bewoners geïnvesteerde bedrag voor haar rekening, tot een maximum van € 750. De subsidie is in eerste instantie bedoeld voor eigenaren in die gebieden waar in 2016 verhoudingsgewijs vaker werd ingebroken dan elders in de gemeente”.

De Roosendaalse Lijst juicht dit initiatief van harte toe, maar met name de selectieve doelgroep roept bij ons ook vragen op. De Roosendaalse Lijst streeft naar terugdringen van het aantal inbraken in heel de gemeente (alle wijken en dorpen) en niet enkel in gebieden die verhoudingsgewijs in 2016 het vaakst doelwit waren.

Onze fractie heeft dan ook enkele aanvullende vragen over dit voorstel.

1. Waarom heeft u niet gekozen om alle wijken en de dorpen hierbij te betrekken?
2. Wat zou het extra gekost hebben om de gehele gemeente te bedienen?
3. Bent u bereid alsnog, eventueel na een succesvolle “1e tranche”, het gebied uit te breiden, desnoods door aan de Raad extra middelen te vragen?
4. De regeling geldt enkel voor koopwoningen. Is er ook contact met bijvoorbeeld woningcorporaties om extra maatregelen te treffen voor inbraakpreventie bij huurwoningen en zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, waarom niet?
5. Uit welk budget wordt de gemeentelijke bijdrage van 87.500,- betaald en kan dit binnen het bestaande financiele kader?
6. Hoe is de hoogte van de totale bedrag vastgesteld/waar is het bedrag op gebaseerd?
7. Is meerdere bedrijven de mogelijkheid geboden om de samenwerking aan te gaan en zo ja, hoe is dit proces gelopen en was hier sprake van een aanbesteding? Zo nee, waarom is direct voor het genoemde bedrijf gekozen?
8. Ook in onze gemeente zijn gespecialiseerde bedrijven op het gebied van inbraakpreventie. Bent u, net zoals wij, van mening dat bedrijven uit onze eigen gemeente voorrang zouden moeten krijgen bij gunning van de opdracht, zeker wanneer er geen aanbesteding nodig is?

Voor beantwoording, zie link : LINK