Info over radicale inwoners

RadicaalUit een zeer recent onderzoek van de Universiteit van Leiden blijkt dat een gebrek aan informatie over radicaliserende inwoners van landelijke partijen de gemeenten belemmert in hun aanpak om radicalisering tegen te gaan. Uit het onderzoek, gepubliceerd via Binnenlands Bestuur (zie publicatie d.d. 18/B’15 onder de gestelde vragen), blijkt een aantal zaken zoals:

1. Gemeenten begrijpen dat niet alle informatie gedeeld kan en mag worden, maar dit vormt wel een belemmering bij uitvoering van taken. Bepaalde gebeurtenissen met radicaliserende jongeren worden niet altijd gedeeld met de gemeenten.

2. Voor gemeenten ligt de nadruk op bij het tegengaan van radicalisering bij preventie, maar tegelijkertijd is er ook sprake van een repressieve taak: het signaleren en doorgeven van informatie. Dit maakt het lastig om een vertrouwensband op te bouwen met de bewoners.

3. Er kan een stigmatisering optreden jegens de moslimgemeenschap. Gelet op de toenemende radicalisering en jihadisme in de wereld en de groter wordende dreiging van aanslagen, ook in Nederland, is het zaak om alle betrokken instanties, dus ook gemeenten, zo goed mogelijk te outilleren om radicaliserende inwoners tijdig op te sporen,

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hierover enkele vragen:

1. Bent u bekend met de resultaten van het genoemde, en inmiddels openbaar gemaakte, onderzoek en zo ja, wat is uw mening over dit onderzoek en de resultaten?
2. Zijn de resultaten van dit onderzoek voor u aanleiding om, op dit onderwerp, verandering van werkwijze voor te stellen aan betrokken partijen? Wellicht kunt u uw antwoord hierop toelichten?
3. Kunt u, voor zover deze informatie naar buiten mag komen, kort reageren op de drie bovengenoemde conclusies uit het onderzoek?
4. Bent u van mening dat u uw taak op dit onderwerp juist, volledig en met voldoende bevoegdheden kunt uitoefenen?

Voor beantwoording, zie link: LINK